Уважаеми дами и господа,

Официалната интернет страница на Областна администрация Хасково е мястото, където ще  намерите всички документи, свързани с работата на държавната администрация.

Тук аз и моят екип ще публикуваме всичко важно, което Вие искате да знаете за нашата работа, за нашите задължения и отговорности. Вярвам, че работата на Областна администрация Хасково трябва да продължи да бъде прозрачна, да бъде в интерес на гражданите на област Хасково и да подпомага развитието на региона. Като Областен управител на област Хасково ще работя за реализацията на нови икономически и социални проекти, за гарантиране на стабилността и сигурността на гражданите, за популяризирането на нашата област и налагането й като естествен регионален лидер в Южен централен район.

Д-р Стефка Здравкова  -  Областен управител на област Хасково.

Бързи връзки

 

 

                      Наименование на услугата  
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"  
1963 Справка по регистри и книги за имоти частна и публична държавна собственост  
1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот  
1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост  
1960 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала  
1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността  
2529 Позволително за ползване на лечебните растения  
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение  
1966 Издаване на заповед за разрешение или отказ за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

 

1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община  
1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община и/или обекти с регионално значение  
1974 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община и / или за обекти с регионално значение  
1968

Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж

 
1975

 Издаване на заповед за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект

 
2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива  
1984

Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

 

1976 Презаверяване на разрешение за строеж  
1980

Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

 
1969 Регистриране на технически паспорт на строеж   
1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж  
2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост  
ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ВСИЧКИ АДМИНИСТРАЦИИ
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход /Обр. УП-2/  
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)  
2 Предоставяне на достъп до обществена информация  
ПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
2972 Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации  
УСЛУГИ КОИТО НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ
2388 Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост   
1970 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове
1973 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места
1985 Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други

 

 

Профил на купувача