Областна комисия по транспорта


З А П О В Е Д

 

 

№ РД-13-39/24.04.2020 г.

 

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 11, ал. 1 от Наредба № 2/15.03.2002 год. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и с оглед задоволяване на транспортните потребности на населението от Област с административен център гр. Хасково

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се сформира комисия в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Митко ПетровЗаместник областен управител на Област Хасково;

СЕКРЕТАР: Теодора ГрозеваМл. експерт в дирекция АКРРДС, Областна администрация – Хасково.

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Румен Атанасов – Главен експерт „ОМП и сигуРешенията на Комисията се приемат с мнозинство - половината плюс един от участниците в заседанието, <strong>имащи право на глас по конкретния въпрос.</strong>рност на информацията, Община Хасково;
 2. Пламен Димов – Главен експерт в Дирекция ОССДСОМП, Община Димитровград;
 3. Валери Чакъров – Старши инспектор „Контрол по общинските наредби“, Община Свиленград;
 4. Тони Тонев – Младши експерт в отдел ИОС, Община Харманли;
 5. Никола Матанов – Старши експерт ОМП, Община Любимец;
 6. Катя Николова – Младши експерт „Транспорт“, отдел ОСИР, Община Тополовград; 
 7. Живка Пенева – Директор на дирекция ЕАОСАО, Община Симеоновград;
 8. Катина Георгиева – Главен експерт в Дирекция „Устройство на територията, европейски проекти и строителство“, Община Ивайловград;
 9. Гинка Тенчева – Началник отдел МПСХД, Община Минерални бани;
 10. Кязим Кязим – Началник отдел „Канцелария“, Община Стамболово;
 11. Тонка Сарова – Главен експерт „Икономическо развитие”, Община Маджарово;
 12. Антон Ставрев – Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” Хасково;
 13. Златко Янков – Главен експерт в отдел ИРД, ОПУ – Хасково;
 14. Кунчо Танев – Главен инспектор, Районна железопътна инспекция – Пловдив;
 15. Григор Щилянов – представител на „Национална транспортна камара“;
 16. Себахтин Исмаил – представител на „Национално сдружение на автобусните превозвачи в България“;
 17. Константин Полихронов – представител на „Корпорация на автомобилните превозвачи в България“.

Комисията има следните задачи:

 1. Да разглежда и обсъжда предложенията на общините от област Хасково за промени в областната транспортна схема, постъпили в Областна администрация – Хасково, като съблюдава за спазване разпоредбите на Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Наредбата) и за наличието на координация с утвърдените вече разписания. Секретарят на комисията поднася на Областния управител за утвърждаване и включване в областната транспортна схема приетите от комисията разписания, заедно с протокола от заседанието й.
 2. Да разглежда и обсъжда предложенията на общините от област Хасково за промени в републиканската транспортна схема, постъпили в Областна администрация – Хасково, като съблюдава за спазване разпоредбите на Наредбата и за наличието на координация с утвърдените от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията разписания от републиканската транспортна схема на територията на Област Хасково. Секретарят на комисията поднася на Областния управител за съгласуване  приетите от комисията разписания, заедно с протокола от заседанието.
 3. Да разгледа и обсъди Вътрешни правила за работа на постоянно действаща междуведомствена областна комисия по транспорт. Секретарят на комисията поднася на Областния управител за утвърждаване на приетите от комисията Вътрешни правила, заедно с протокола от заседанието.

 

 

 

     Комисията заседава при наличие на кворум 50% + 1 от членовете, имащи право на глас по конкретния въпрос.
     Решенията на Комисията се приемат с мнозинство - половината плюс един от участниците в заседанието, имащи право на глас по конкретния въпрос.
     Представителите на Областна администрация Хасково имат право на един глас.
     Секретарят на комисията своевременно уведомява членовете й за деня, часа и мястото на заседанията.
     За всяко заседание на комисията, присъстващите се подписват в присъствен лист и се съставя протокол, в който се отразяват въпросите, приетите решения и изразените становища.
     Копие от протокола се изпраща по електронна поща (e-mail) на всички членове на комисията в седемдневен срок от датата на подписването му.
     Комисията може да приема решения и неприсъствено, с протокол, към който се прилага проекта на решение, придружен с писмените становища на членовете, имащи право на глас по конкретния въпрос. Предложението за дневен ред и материалите се изпращат с писмо от секретаря на Комисията до членовете й, с указан срок за изразяване на становище - отговарящ на изискванията на чл. 11, ал. 1 от Наредбата. В случай, че в указания в придружителното писмо срок не е постъпило писмено становище от членовете на Комисията, имащи право на глас по конкретния въпрос, се счита, че предложението за решение се подкрепя. Решението не е прието, ако писмено са постъпили отрицателни становища от половината плюс един от членовете на Комисията, имащи право на глас по конкретния въпрос. В случай, че решението не бъде прието, то се разглежда на следващото заседание на Комисията.
     Контрол върху изпълнението на Заповедта ще осъществявам лично.
     Всички разходи на членовете на комисията, свързани с дейността й са за сметка на организациите, с които са в служебни или трудово-правни отношения.
     Настоящата заповед отменя Заповед № РД-14-17/26.09.2018 г.
     Настоящата заповед да се връчи на председателя, секретаря и членовете на комисията за сведение и изпълнение.

 

СТЕФКА ЗДРАВКОВА
Областен управител на Област Хасково

 

Областна транспортна схема