Областна комисия по безопасност на движението по пътищата


Председател:

Катя Панева - областен управител на област Хасково

 

Заместник - председател:

Старши комисар Недан Хаджиев – директор на ОД МВР Хасково

 

Секретар:

Димка Иванова - главен експерт в Областна администрация Хасково

 

Членове:

1. Комисар Атанас Ненков – началник на отдел „Охранителна полиция“ - ОД МВР Хасково

2. Главен инспектор Димо Чобанов – началник на сектор „Пътна полиция“ - ОД МВР Хасково

3. Делчо Лавчев – заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура - Хасково

4. Главен инспектор Пламен Петков – Началник сектор ПСД към РД ПБЗН – гр. Хасково

5. Борислав Белчев – началник на ОО „Автомобилна администрация“ – Хасково

6. Инж. Соня Атанасова - началник на отдел ИРД в ОПУ – Хасково/ инж. Радостин Ламбрев – директор на ОПУ – Хасково

7. Д-р Иван Александров – началник на отдел ПБПЗ в РЗИ - Хасково

8. Павлина Попова – старши експерт по организация на средното образование в РУО – Хасково

9. Д-р Петя Димитрова – директор на Център за спешна медицинска помощ – Хасково/ Станимир Минчев – служител в Център за спешна медицинска помощ – Хасково

10. Инж. Венета Стойчева – главен специалист в Областен съвет на БЧК – Хасково

11. Пламен Димов – главен експерт в дирекция ОССДСОМП в община Димитровград

12. Кръстю Делииванов – заместник – кмет на община Ивайловград

13. Инж. Тодор Милев – з,аместник – кмет на община Любимец

14. Златка Петкова – старши експерт „Строителство и архитектура“ в община Маджарово

15. Инж. Мехмедали Мехмедели – старши експерт в отдел ТСУ в община Минерални бани

16. Валери Чакъров – старши експерт в отдел „Транспорт и безопасност на движението“ в община Свиленград

17. Веселин Димитров – служител в РКИ, дейност ОМП в община Симеоновград

18. Кязим Кязим – началник отдел „Канцелария“ в община Стамболово

19. Инж. Хараламби Мочев – заместник – кмет на община Тополовград

20. Мария Киркова – кмет на община Харманли/ Добромира Лазарова – служител по сигурността на информацията в община Харманли

21. Румен Атанасов – главен експерт ОМП и сигурност на информацията в община Хасково

На страницата на Държавна агенция „Безопасност на движение по пътищата“  можете да намерите българската и европейска законодателна уредба, касаеща провеждането на политиката за повишаване на пътната безопасност в Република България, дейности на отговорните институции, съвети за безопасност и друга полезна информация. ДА „Безопасност на движение по пътищата“

Годишен доклад  за 2021 г. за състоянието по БДП в област Хасково

Протокол № 3 от заседание на ОКБДП

Дневен ред и протокол от заседание на ОКБДП 14.04.2022

Годишна областна план програма за 2022г.

Заповед за състава на ОКБДП

Правилник за работата на ОКБДП на област Хасково

Протокол № 1 от 04.03.2021 г.

Дневен ред заседание ОКБДП 04.03.2021 г.

Oбр. 1.0Дневен ред заседание ОКБДП

ПРАВИЛНИК 2021 г.

План-програма по БДП за 2021 г.

Протокол №2 от 15.10.2020г. от неприсъствено заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на област Хасково

Протокол от заседание ОКБДвП 23.06.2020 г.

Дневен ред ОКБДП 23.06.2020г.

Правилник за организация и дейността на областната комисия по безопасност на движението по пътищата на област Хасково.

План-програма за 2020 г. за изпълнение на областната политика по безопасност на движение по пътищата област Хасково

План-програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Хасково през 2019 – 2020 г.

Годишен доклад за изпълнение на областната политика по безопасност на движение по пътищата на област Хасково за 2019 Г.

График на заседанията на областна комисия по безопасност на движението по пътищата в област Хасково за 2020г.

ПРОТОКОЛ № 1/02.10.2019 год. от проведено заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на област Хасково

ОБОБЩЕН ДОКЛАД за състоянието на безопасността на движението по пътищата на територията на област Хасково м. януари 2019 г. – м. август 2019 г

ДНЕВЕН РЕД за заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на Област Хасково на 02.10.2019 год., съгласно изх.писмо с № РД-13-101/24.09.2019 год. и писмо с изх. № РД-21-535/27.08.2019 год. на Областния управител на област Хасково

Годишен доклад за дейността по подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Хасково за 2018 г.

ДОКЛАД за състоянието на безопасността на движението по пътищата на територията на Област Хасково и изпълнените задачи за периода м.  януари 2018 – м. юни 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 1/20.06.2018 год. от проведено  заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на област ХасковоДинко Тенев

ДНЕВЕН РЕД за заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на Област Хасково на 20.06.2018 год., съгласно изх.писмо с № РД-13-58/11.06.2018 год. и и писмо с изх. № РД-21-241-(22)/11.06.2018 г. на Областния управител на област Хасково.

ДОКЛАД за състоянието на безопасността на движението по пътищата на територията на Област Хасково и изпълнените задачи за периода м.  януари 2017 – м. юни 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 1/28.06.2017 год. от проведено  заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на област Хасково

ДНЕВЕН РЕД за заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на Област Хасково на 20.09.2016 год., съгласно изх.писмо с № РД-21-515/13.09.2016 год. и Заповед за определяне на членовете й №РД-14-35/ 13.09.2016 г. на Областния управител

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

ДОКЛАД за състоянието на безопасността на движението по пътищата на територията на Област Хасково и изпълнените задачи за периода 2015 -2016 г. в съответствие с одобрената с Решение на № 946 от 22 декември 2011 г. на Министерския съвет на Република България „Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 - 2020 г.”

ПРОТОКОЛ № 1/20.09.2016 год. от проведено  заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на област Хасково

ПРОТОКОЛ № 2/11.11.2013 г. от проведено заседание на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата на област Хасково

ПЛАН – ГРАФИК НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА  2013 ГОДИНА

ДОКЛАД за състоянието на безопасността на движението по пътищата и изпълнените задачи за 2012 г. в съответствие с Плана за подобряване безопасността на движението по пътищата на територията на област Хасково за периода 2012-2013 година