Областна комисия по безопасност на движението по пътищата


 

Председател:

Д-р Стефка Здравкова  - Oбластен управител на Област Хасково

Заместник - председател:

Старши комисар Ангел Цанков - Директор на ОД МВР Хасково

Секретар:

Димка Иванова -  Старши експерт в Областна администрация Хасково

Членове:

 1. Главен инспектор Димо Чобанов – ВПД Началник на сектор „Пътна полиция“ - ОД МВР Хасково

 2. Инспектор Ивайло Иванов – Служител в РД ПБЗН – гр. Хасково

 3. Антон Ставрев – Началник на ОО „Автомобилна администрация“ - Хасково

 4. Инж. Радостин Ламбрев – Директор на ОПУ - Хасково 

 5. Д-р Иван Александров – Началник на отдел ПБПЗ в РЗИ - Хасково

 6. Павлина Попова – Старши експерт по организация на средното образование в РУО - Хасково 

 7. Делчо Лавчев – Заместник-окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Хасково

 8. Станимир Минчев – Служител в Център за спешна медицинска помощ - Хасково 

 9. Инж. Венета Стойчева – Главен специалист в Областен съвет на БЧК – Хасково

 10. Пламен Димов – Главен експерт в дирекция ОССДСОМП в община Димитровград

 11. Кръстю Делииванов – Заместник – кмет на  община Ивайловград

 12. Петър Димитров – Технически сътрудник „Охрана, язовири и обществен ред“ в община Любимец 

 13. Златка Петкова – Старши специалист „Строителство и архитектура“ в община Маджарово 

 14. Нуртин Сабри – Заместник – кмет на община Минерални бани  

 15. Валери Чакъров – Старши експерт в отдел „Транспорт и безопасност на движението“ в община Свиленград

 16. Кольо Караиванов/ Веселин Димитров – Служители в община Симеоновград

 17. Кязим Кязим – Началник отдел „Канцелария“ в община Стамболово

 18. Инж. Хараламби Мочев – Заместник – кмет на  община Тополовград

 19. Добромира Лазарова – Служител по сигурността на информацията в община Харманли

 20. Румен Атанасов – Главен експерт ОМП в община Хасково

 21. Григор Щилянов – Представител на Национална транспортна камара Пловдив

 22. Митко Полихронов – Представител на Корпорация на автомобилните превозвачи

 23. Ангел Янков – СБА - клон Хасково

 

Протокол №2 от 15.10.2020г. от неприсъствено заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на област Хасково

Протокол от заседание ОКБДвП 23.06.2020 г.

Дневен ред ОКБДП 23.06.2020г.

Правилник за организация и дейността на областната комисия по безопасност на движението по пътищата на област Хасково.

План-програма за 2020 г. за изпълнение на областната политика по безопасност на движение по пътищата област Хасково

План-програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Хасково през 2019 – 2020 г.

Годишен доклад за изпълнение на областната политика по безопасност на движение по пътищата на област Хасково за 2019 Г.

График на заседанията на областна комисия по безопасност на движението по пътищата в област Хасково за 2020г.

ПРОТОКОЛ № 1/02.10.2019 год. от проведено заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на област Хасково

ОБОБЩЕН ДОКЛАД за състоянието на безопасността на движението по пътищата на територията на област Хасково м. януари 2019 г. – м. август 2019 г

ДНЕВЕН РЕД за заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на Област Хасково на 02.10.2019 год., съгласно изх.писмо с № РД-13-101/24.09.2019 год. и писмо с изх. № РД-21-535/27.08.2019 год. на Областния управител на област Хасково

Годишен доклад за дейността по подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Хасково за 2018 г.

ДОКЛАД за състоянието на безопасността на движението по пътищата на територията на Област Хасково и изпълнените задачи за периода м.  януари 2018 – м. юни 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 1/20.06.2018 год. от проведено  заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на област Хасково

ДНЕВЕН РЕД за заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на Област Хасково на 20.06.2018 год., съгласно изх.писмо с № РД-13-58/11.06.2018 год. и и писмо с изх. № РД-21-241-(22)/11.06.2018 г. на Областния управител на област Хасково.

ДОКЛАД за състоянието на безопасността на движението по пътищата на територията на Област Хасково и изпълнените задачи за периода м.  януари 2017 – м. юни 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 1/28.06.2017 год. от проведено  заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на област Хасково

ДНЕВЕН РЕД за заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на Област Хасково на 20.09.2016 год., съгласно изх.писмо с № РД-21-515/13.09.2016 год. и Заповед за определяне на членовете й №РД-14-35/ 13.09.2016 г. на Областния управител

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

ДОКЛАД за състоянието на безопасността на движението по пътищата на територията на Област Хасково и изпълнените задачи за периода 2015 -2016 г. в съответствие с одобрената с Решение на № 946 от 22 декември 2011 г. на Министерския съвет на Република България „Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 - 2020 г.”

ПРОТОКОЛ № 1/20.09.2016 год. от проведено  заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на област Хасково

ПРОТОКОЛ № 2/11.11.2013 г. от проведено заседание на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата на област Хасково

ПЛАН – ГРАФИК НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА  2013 ГОДИНА

ДОКЛАД за състоянието на безопасността на движението по пътищата и изпълнените задачи за 2012 г. в съответствие с Плана за подобряване безопасността на движението по пътищата на територията на област Хасково за периода 2012-2013 година