Електронни услуги


 

 

                      Наименование на услугата  
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
1963 Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост  
1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги  
1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"  
1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността  
1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост  
2529 Позволително за ползване на лечебните растения  
1960 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала  
ПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
2972 Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации  
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО
1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение  
2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива  
1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж  
1966 Издаване на заповед за разрешаване или отказ за изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

 

1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение  
1968

Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж

 
1969 Регистриране на технически паспорт на строеж   
1974 Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение  
1975

 Издаване на заповед за изменения в одобрен инвестиционен проект

 
1976 Презаверяване на разрешение за строеж  
1980

Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

 
1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение  
1984

Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

 

2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост  
ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ВСИЧКИ АДМИНИСТРАЦИИ
2 Предоставяне на достъп до обществена информация  
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)  
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход /Обр. УП-2/  

ВЪТРЕШНОАДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

1960 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала  
1970

Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове

1973

Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места

1985 Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други
2388

Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост