Областна епизоотична комисия


Председател: Катя Панева - областен управител на област Хасково

Заместник-председател: Заместник областен управител на област Хасково

Секретар: Биляна Запрянова – специалист в Дирекция АКРРДС в ОА Хасково

Членове:

д-р Христо Вълчанов – Директор Областна дирекция по безопасност на храните – Хасково

д-р Генади Нанев – председател на Областна колегия Хасково, Български ветеринарен съюз

Валентина Делчева – Директор ОД “Земеделие” – Хасково

д-р Соня Димитрова – директор РЗИ – Хасково

инж. Любомир Илиев – директор „ЮИДП” ДП – ТП „ДГС – Хасково”

Любомир Дайновски – директор Дирекция "ПД" при РИОСВ – Хасково

Венцислав Кирчев – ВНД Директор на Областна Дирекция на МВР Хасково

Николай Вълчев – директор РД ПБЗН – Хасково

Георги Георгиев – гл. експерт в ТД НС – Хасково

Радостин Ламбрев – директор на ОПУ Хасково

Антон Ставрев – Началник отдел „Автомобилна администрация“ Хасково

Стоян Мандажиев – Началник РД “Гранична полиция” – Смолян

Христо Стефанов – Директор на РД „Гранична полиция“ – Елхово

Резервни членове за РД ”Гранична полиция”:

Началник на  Гранично полицейско управление Свиленград

Началник на Гранично полицейско управление Ново село

Комисията се събира при необходимост и оценя епизоотичната обстановка, предлага въвеждането, отменянето и изпълнението на мерките за предпазване, ограничаване и ликвидиране на заразните и паразитни болести по животните на територията на област Хасково, определени от БАБХ. В работата на комисията могат да бъдат привличани и други специалисти.

 

 

 

 

З А П О В Е Д

№ ОКД-02-К-03-1 / 04.02.2020г.

 

На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията и решение от проведеното на 03.02.2020г. заседание на Областна епизоотична комисия във връзка с опасността от избухване на заболяването Инфлуенца А/грип/ по птиците в Хасковска област

НАРЕЖДАМ:

  1. Незабавно да се свикат заседания на Общинските епизоотични комисии на които да се запознаят членовете с епизоотичната обстановка и набележат конкретни мерки за предотвратяване на проникването и разпространението на територията на съответната община.
  2. В срок  до 10.02.2020г. кметовете на общини да уведомят писмено Областния управител на област Хасково за набелязаните мерки.
  3. Забранява се организирането на пазари, панаири, изложби на птици на територията на област Хасково до отмяната на настоящата заповед.
  4. Забранявам отглеждането на открито на домашни птици до отмяната на настоящата заповед.
  5. Директора на ОДБХ-Хасково незабавно да приведе в състояние на повишена епизоотична готовност службата по отношение на заболяването Инфлуенца А /грип/ по птиците.
  6. Да се проведат информационни кампании на собствениците на домашни птици, ловците, ветеринарномедицинските специалисти за спазване мерките за биосигурност, незабавно уведомяване на ветеринарен лекар или кмета при отклонение на здравословното състояние на отглеждане на птиците или завишена смъртност.

Заповедта да се сведе до знанието на кметовете на общини и всички членове на Областна епизоотична комисия.

 

 

 

 

 

 

 

 

СТЕФКА ЗДРАВКОВА           п

Областен управител на област Хасково