Показване 1 - 17 от 17
#Заглавие
 
1Годишен отчет за постъпили заявления по ЗДОИ.
2Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията
3Списък на публичната информация по ЗЗКИ и ППЗЗКИ
4Правомощия на Областния управител, данни за Областна администрация, функции и отговорности
5Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от ОА Хасково
6Информация за Звеното по приемане на заявленията по ЗДОИ
7Издадени от Областния управител на област Хасково актове
8Информация за проведени обществени поръчки по ЗОП
9Вътрешни правила във връзка с предоставянето на административни услуги на гражданите в ОА Хасково
10Стратегии, планове, програми, отчети за дейността на администрацията
11Уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 66 от АПК.
12Информация за упражняване право на достъп до обществена информация. Ред и условия за повторно използване на информация.Такси по чл. 41ж ЗДОИ
13Обявления за конкурси за държавни служители
14Информация от обществен интерес /чл.14, ал.2, т.1-3 от ЗДОИ/
15Подлежаща на публикуване информация по ЗПУКИ
16Друга информация, определена със закон
17Информация, предоставяна повече от 3 пъти по реда на глава Трета от ЗДОИ