РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 49, ал. 1 от ЗПКОНПИ 2024


Р Е Г И С Т Ъ Р

на

декларациите по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията

за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 от закона

 (служителите в Областна администрация Хасково, членовете на политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1 от закона, съветниците и експертите към политическите кабинети)

Входящ №, дата Име, презиме и фамилия Заемана длъжност Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 3 Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 (публична част – чл.51, ал.1, т.12-14) от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 4, (публична част – чл.51, ал.1, т.12-14) от ЗПКОНПИ Подадена декларация по електронен път Списък на лицата, които не са подали декларации в срок
Линк към
подадената декларация
Линк към
подадената декларация
Линк към
публичната част от
подадената декларация
Линк към
публичната част от
подадената декларация

РД-10-18 / 17.01.2024г.
РД-10-39 / 30.01.2024г.

Виктория Живкова Славчева

Счетоводител

да да

РД-10-38 / 30.01.2024г.

Анастасия Евгениева Симеонова

Експерт за връзки с обществеността

да

 

(служителите в Областна администрация Хасково, членовете на политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1 от закона, съветниците и експертите към политическите кабинети)

РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ 2023