Областен съвет за намаляване на риска от бедствия


Областен съвет за намаляване на риска от бедствия със следния поименен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ и представляващ: Катя Панева - Областен управител на област            Хасково
СЕКРЕТАР: Делчо Кунчев -  Областна администрация на област Хасково
 ЧЛЕНОВЕ:
1. Марина Ташева – Директор дирекция АПОФУС при Областна администрация на област Хасково;
2. Недан Хаджиев – Директор на Областна дирекция на МВР Хасково;
3. Николай Вълчев – Директор на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението – област Хасково;
4. Красимир Ванчев – Директор на Териториална дирекция „Национална сигурност“ – Хасково;
5. Петя Димитрова – Директор на Център за спешна медицинска помощ – Хасково; 
6. Светослав Годинов – Командир на Военно формирование 52740 – Хасково;
7. Радостин Ламбрев – Директор на Областно пътно управление – Хасково; 
8. Божидар Желязков – Управител на „ВиК“ ЕООД – Хасково; 
9. Наталия  Пачеманова – Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Хасково;
10. Златка Господинова – Директор на Областна дирекция „Земеделие“ Хасково;
11. Ивайло Тонев - Управител на „Напоителни системи“ ЕАД клон Хасково; 
12. Петър Борисов – мл. експерт в Дирекция „Контрол“, при Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“; 
13.      Митошка Ишмериева – Началник на Регионален отдел на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” – Ямбол;
14.    Георги Димов – координатор кризисен мениджмънт на отдел „Диспечерски център“, „Електроразпределение Юг“ ЕАД – Пловдив;
15.    Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково или оправомощен представител;
16. Представител на Общински съвет – Хасково;
17. Иво Димов – Кмет на Община Димитровград или оправомощен представител;
18. Представител на Общински съвет – Димитровград;
19. Анастас Карчев – Кмет на Община Свиленград или оправомощен представител;
20. Представител на Общински съвет – Свиленград;
21. Мария Киркова – Кмет на Община Харманли или оправомощен представител;
22. Представител на Общински съвет – Харманли;
23. Милена Рангелова – Кмет на Община Симеоновград или оправомощен представител;
24. Представител на Общински съвет – Симеоновград;
25. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец или оправомощен представител;
26. Представител на Общински съвет – Любимец; 
27. Мюмюн Искендер – Кмет на Община Минерални бани или оправомощен представител;
28. Представител на Общински съвет – Минерални бани; 
29. Аднан Йълдъз – Кмет на Община Стамболово или оправомощен представител;
30. Представител на Общински съвет – Стамболово;  
31. Божин Божинов – Кмет на Община Тополовград или оправомощен представител;
32. Представител на Общински съвет – Тополовград;
33. Диана Овчарова – Кмет на Община Ивайловград или оправомощен представител;
34. Представител на Общински съвет – Ивайловград; 
35. Ерджан Юсуф – Кмет на Община Маджарово или оправомощен представител;
36. Представител на Общински съвет – Маджарово. 
    Областният съвет за намаляване на риска от бедствия осъществява възложените му дейности и правомощия, предвидени в нормативната уредба, указания и насоки дадени от Съвета  към Министерски съвет за територията на Област Хасково.
    Настоящата заповед отменя Заповед № РД-13-38/08.06.2021г.
Заповедта да се сведе до знанието на всички членове за сведение и изпълнение.


КАТЯ ПАНЕВА
Областен управител на област Хасково