Областен съвет за намаляване на риска от бедствия


ПРЕДСЕДАТЕЛ и представляващ: Катя Панева - Областен управител на Област Хасково

 

СЕКРЕТАР: Биляна Запрянова - специалист в Областна администрация

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Заместник областен управител на Област Хасково
 2. Венцислав Кирчев – ВНД Директор на ОД МВР - Хасково
 3. Николай Вълчев - Директор на РД ПБЗН - Хасково
 4. Павел Несторов - Директор на ТД НС Хасково
 5. Петя Радева - Директор на ЦСМП - Хасково
 6. Светослав Годинов - командир на Военно формирование 52740 - Хасково
 7. Радостин Ламбрев - Директор на Областно пътно управление - Хасково
 8. Тодор Марков - Управител на „ВиК“ ЕООД - Хасково
 9. Любомир Дайновски - Директор Д-я „Превантивни дейности“, РИОСВ Хасково
 10. Венелин Асенов - Директор на ОД „Земеделие“ Хасково
 11. Георги Пеев - Управител на „Напоителни системи“ ЕАД клон Хасково
 12. Ели Василева – гл. експерт, Дирекция „Контрол“, БД ИБР – Пловдив
 13. Митошка Ишмериева - Началник на РО НЯСС ЮЮИБ
 14. Кмет на Община Хасково или оправомощен негов представител
 15. Представител на Общински съвет Хасково
 16. Кмет на Община Димитровград или оправомощен негов представител
 17. Представител на Общински съвет Димитровград
 18. Кмет на Община Свиленград или оправомощен негов представител
 19. Представител на Общински съвет Свиленград
 20. Кмет на Община Харманли или оправомощен негов представител
 21. Представител на Общински съвет Харманли
 22. Кмет на Община Симеоновград или оправомощен негов представител
 23. Представител на Общински съвет Симеоновград
 24. Кмет на Община Любимец или оправомощен негов представител
 25. Представител на Общински съвет Любимец
 26. Кмет на Община Минерални бани или оправомощен негов представител
 27. Представител на Общински съвет Минерални бани
 28. Кмет на Община Стамболово или оправомощен негов представител
 29. Представител на Общински съвет Стамболово
 30. Кмет на Община Тополовград или оправомощен негов представител
 31. Представител на Общински съвет Тополовград
 32. Кмет на Община Ивайловград или оправомощен негов представител
 33. Представител на Общински съвет Ивайловград
 34. Кмет на Община Маджарово или оправомощен негов представител
 35. Представител на Общински съвет Маджарово
 36. Георги Димов – зам. Ръководител на отдел „Диспечерски център“, „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Областният съвет за намаляване на риска от бедствия осъществява възложените му дейности и правомощия, предвидени в нормативната уредба, указания и насоки дадени от Съвета към Министерски съвет за територията на Област Хасково.

Настоящата заповед отменя Заповед № РД-13-12/17.02.2020г.

Заповедта да се сведе до знанието на всички членове за сведение.

 

Катя Панева

Областен управител на област Хасково