Показване 1 - 20 от 33
#Заглавие
 
1Изплащане на обезщетения на собственици за имоти , отчуждени за път 2-76 "с.Българин - Харманли"
2Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, както и други елементи на градското обзавеждане в държавни имоти
3Предварителна оценка и одобряване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
4Одобряване от областния управител изработването на подробни устройствени планове с обхват повече от една община
5Замяна на имот – частна държавна собственост
6Отписване от актовите книги на имоти закупени с договор от Областен управител
7Отписване от актовите книги на реституирани имоти, със заповед на кмет на община
8Отписване от актовите книги на имоти, придобити чрез правна сделка
9Изплащане на обезщетения на собственици на имоти и на части от имоти, отчуждени с решения на МС за Автомагистрала
10Изплащане на обезщетения на собственици на имоти и на части от имоти, отчуждени с решения на МС за ЖП линия
11Изплащане на обезщетения на собственици на имоти и на части от имоти, отчуждени с решения на МС
12Издаване на разрешение за възлагане на изпълнение по съществуваща линия от транспортните схеми без конкурс за срок не повече от 6 месеца.
13Съгласуване на маршрутни разписания от републиканската транспортна схема (по чл.12, ал.8 от Наредба №2)
14Утвърждаване на областна транспортна схема, съгласуване на нови и изменение на съществуващи маршрутни разписания от областната транспортна схема на област Хасково
15Предоставяне под наем на имоти – частна държавна собственост за нуждите на регионалните ръководства на политческите партии отговарящи на ЗПП
16Безвъзмездно прехвърляне на имоти – частна държавна собственост на общини
17Отдаване под наем на имоти публична и частна държавна собственост чрез търг
18Учредяване на безвъзмездно право на ползване на имоти – частна държавна собственост за изпълнението на функциите на регионалните синдикални ръководства
19Предоставяне под наем на имоти или части от тях – частна държавна собственост за осъществяване на здравни, образователни или хуманитарни дейности без търг
20Настаняване под наем в държавни жилища, ателиета и гаражи