Показване 1 - 14 от 14
#Заглавие
 
1Набират юридически лица с нестопанска цел в състава на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.
2Стартира набиране на офертни предложения по проекта „Развитие на регионален административен капацитет за модернизация на предприятията  на социалната и солидарна икономика и въвеждане на индивидуализирани софтуерни, хардуерни, мрежови, пласмент решения“
3Проект на Областната програма за намаляване на риска от бедствия (ОПНРБ) за обществено обсъждане
4Проект на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 – 2030 г.
5Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
6Обявление за отчуждаване на части от имоти за изграждане на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България“
7Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
8Заповеди за отчуждаване за държавни нужди на части от землището на гр. Харманли и с. Бисер, община Харманли
9Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
10Искане за отчуждаване от Заместник министърът на Регионалното развитие и благоустройството по реда на чл.34а, ал.2 във връзка с чл.34 в от ЗДС за два обекта,на които инвеститор е Национална компания "Железопътна инфраструктура"
11Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
12Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
13Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост
14Изплащане на обезщетения по Решение на Министерски съвет №6/07.01.2016г. за землищата на с. Пясъчево, с. Калугерово и гр. Симеоновград, община Симеоновград