Уважаеми дами и господа,

Добре дошли на официалната интернет страница на Областна администрация на Област Хасково!
Постарали сме се тук да откриете полезна информация, както за административните услуги, които извършваме, така и за интересни данни и обекти в Област Хасково.

Областна администрация на Област Хасково е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище и адрес гр. Хасково, п.к. 6300, пл. "Свобода" № 5.

Работното време на звеното за административно обслужване е от 9:00 ч. до 17:30 ч., без прекъсване. В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

С уважение:

Мехмед Юмер Атаман

Областен управител на Област Хасково


+359 886 62 26 77 Горещ телефон във връзка с пристигашите на територията в следствие от конфликта в Украйна

Quick links

 

 

                      Наименование на услугата  
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
1963 Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост  
1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги  
1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"  
1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността  
1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост  
2529 Позволително за ползване на лечебните растения  
1960 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала  
ПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
2972 Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации  
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО
1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение  
2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива  
1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж  
1966 Издаване на заповед за разрешаване или отказ за изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

 

1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение  
1968

Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж

 
1969 Регистриране на технически паспорт на строеж   
1974 Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение  
1975

 Издаване на заповед за изменения в одобрен инвестиционен проект

 
1976 Презаверяване на разрешение за строеж  
1980

Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

 
1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение  
1984

Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

 

2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост  
ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ВСИЧКИ АДМИНИСТРАЦИИ
2 Предоставяне на достъп до обществена информация  
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)  
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход /Обр. УП-2/  

ВЪТРЕШНОАДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

1960 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала  
1970

Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове

1973

Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места

1985 Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други
2388

Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост

 

 

1Областен съвет за превенция на домашно насилие
2Областна комисия за обществен ред и сигурност
3Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
4Областен съвет за тристранно сътрудничество
5Областен съвет за развитие на Област Хасково
6Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
7Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и взаимодействие с Националния щаб при различни ситуации
8Областна епизоотична комисия
9Областна комисия “Военни паметници”
10Oбластен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и общинските щабове
11Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
12Областен съвет за сигурност
13Областна комисия по транспорта
14Областен координационен център за създаване на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
15Областна Комисия по заетост
16Областна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури
17Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
18Областна комисия за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние
19Областен съвет по правата на хората с увреждания
20Областен съвет по условия на труд
Профил на купувача