Показване 1 - 15 от 15
#Заглавие
 
1Областна комисия за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние
2Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
3Областна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури
4Областна Комисия по заетост
5Областен координационен център за създаване на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
6Областна комисия по транспорта
7Областен съвет за сигурност
8Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
9Областна комисия “Военни паметници”
10Oбластен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и общинските щабове
11Областна епизоотична комисия
12Областен съвет за развитие на Област Хасково
13Областен съвет за тристранно сътрудничество
14Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
15Областен съвет за превенция на домашно насилие