Показване 1 - 20 от 33
#Заглавие
 
1Учредяване право на строеж, право на надстрояване и пристрояване чрез търг
2Учредяване на безвъзмездно право на ползване на имоти – частна държавна собственост за изпълнението на функциите на регионалните синдикални ръководства
3Учредяване безвъзмездно право на ползване на имоти – държавна собственост
4Утвърждаване на областна транспортна схема, съгласуване на нови и изменение на съществуващи маршрутни разписания от областната транспортна схема на област Хасково
5Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, както и други елементи на градското обзавеждане в държавни имоти
6Съгласуване на маршрутни разписания от републиканската транспортна схема (по чл.12, ал.8 от Наредба №2)
7Продажба на имоти - частна държавна собственост чрез търг
8Продажба на земя – частна държавна собственост на лица притежаващи собственост върху законно построена сграда изградена върху нея
9Продажба на жилища, ателиета и гаражи от държавния ведомствен жилищен фонд
10Предоставяне под наем на имоти – частна държавна собственост за нуждите на регионалните ръководства на политческите партии отговарящи на ЗПП
11Предоставяне под наем на имоти или части от тях – частна държавна собственост за осъществяване на здравни, образователни или хуманитарни дейности без търг
12Предоставяне безвъзмезно в управление на имоти – частна държавна собственост на ведомства
13Предварителна оценка и одобряване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
14Отписване от актовите книги на реституирани имоти, със заповед на кмет на община
15Отписване от актовите книги на имоти, придобити чрез правна сделка
16Отписване от актовите книги на имоти закупени с договор от Областен управител
17Отдаване под наем на имоти публична и частна държавна собственост чрез търг
18Одобряване от областния управител изработването на подробни устройствени планове с обхват повече от една община
19Настаняване под наем в държавни жилища, ателиета и гаражи
20Изплащане на обезщетения на собственици на имоти и на части от имоти, отчуждени с решения на МС за ЖП линия