Продажба на жилища, ателиета и гаражи от държавния ведомствен жилищен фонд


Правно основание: чл.70 от ЗДС
Срок: до 3месеца след окомплектоване на преписката с необходимите документи за процедиране на сделката включително съставяне на АДС по реда и условията на ЗДС и ППЗДС за имота, ако такъв не е съставен и вписването му в Служба по вписванията по местонахождение
Цена: безплатно
Необходими документи:

 • Заявление;
 • Заповед за настаняване, надлежно заверена (печат, име и длъжност на длъжностното лице   заверило заповедта), че е в сила към датата на подаване на предложението за закупуване;
 • Разрешение на ръководителя на  ведомството за закупуване на ведомственото жилище, в  което  е  определена  продажната  цена  на  имота,
 • Номера  на  банковата  сметка  и  при  коя    банка да се извърши плащането по сделката;
 • Становище от ръководителя на ведомството за начисляване или не на ДДС по сделката;
 • Декларация за гражданско,семейно и имотно състояние и наличието на обстоятелствата по  чл. 71 от ППЗДС;
 • Оценка на имуществото по чл. 71, ал. 1, т. 3 от ППЗДС изготвена от независим оценител;
 • Декларация по чл. 46, ал. 1 от ЗДС от купувача и съпруг/съпруга – ако има;
 • Служебна бележка по чл. 46, ал. 2 от ЗДС за трудов стаж;
 • Актуално   удостоверение    за  данъчна    оценка   на   недвижимия    имот   (без   данъчни     задължения), издадено от съответната Дирекция ПАМДТ по местонахождение на имота;
 • Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК – нотариално заверена;
 • Скица  на  имота  от  СГКК  при  АГКК,  ако  за  района  в  който  се  намира  имота-предмет  на    продажбата е влязла в сила кадастрална карта;
 • Акт за държавна собственост вписан в служба по вписванията;

При  необходимост  могат  да  бъдат  изискани  и  други  документи,  които  са  от  значение  за осъществяване на процедурата.;