Отписване от актовите книги на реституирани имоти, със заповед на кмет на община


Правно основание: чл.78 от ЗДС , чл.109от ППЗДС

Срок: от 14 дни до 1 месец - съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от АПК

Цена: безплатно

Необходими документи: заверено копие на заповедта на кмета, удостоверение за идентичност на имота от общината, скица актуална от служба по кадастъра по местонахождението на имота