Продажба на имоти - частна държавна собственост чрез търг


Правно основание: чл.44 ал.1 от ЗДС
Срок: до три месеца
Необходими документи:

  • заявление за участие,
  • надлежно попълнени тръжни документи – по образец,
  • квитанция за закупени тръжни документи,
  • решение на управителния орган на фирмата за участие в търг – за юридически лица, декларация по чл.264 ал.1 от ДОПК – нотариално заверена
  • удостоверение по чл.87 ал.6 от ДОПК,
  • скица,
  • данъчна оценка,
  • пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител,
  • акт за държавна собственост