Продажба на земя – частна държавна собственост на лица притежаващи собственост върху законно построена сграда изградена върху нея


Правно основание: чл.84-86 от ЗДС
Срок: От 14 дни до 1 месец - съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от Административно процесуалния кодекс.
Цена: безплатно
Необходими документи:

  • Писмено заявление, адресирано до Областния управител;
  • Документ за собственост върху постройката или идеални части от нея;
  • Комбинирана скица на имота (оригинална и актуална) – с нанесен кадастър и регулационен план – заверена от техническата служба по местонахождение на имота и скица на имота от Агенцията по кадастър (там където е влязла в сила кадастрална карта);
  • Нотариален акт /или констативен акт, че сградата е завършена в груб строеж/;
  • Разрешение за строеж или акт за узаконяване от техническата служба по местонахождение на имота;
  • Копие от одобрения архитектурен план на сградата;
  • Удостоверение за наследници /ако е необходимо/; акт за държавна собственост от съответната Община или Областна администрация;
  • Актуално удостоверение за данъчна оценка на имота.

Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи