Предварителна оценка и одобряване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община


Правно основание: чл.144, ал.1 във връзка с чл. 142, ал. 2 от ЗУТ

Срок: Съгласно чл. 144, ал.3 от ЗУТ:

- 1 месец от постъпване на заявлението в случаите по чл. 142, ал.6, т.1 с приемане от ОЕСУТ,

- 7 дни от постъпване на заявлението в случаите по чл. 142, ал.6, т.2 - представена е оценка за съответствие с предвижданията на ПУП от НСН в проектирането.

Цена: Чл. 143, ал. 2 от ЗУТ и чл. 28, ал. 3 и ал.5 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа №14) както следва:

  • за предварителна оценка на идеен инвестиционен проект - 0,05% от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 250 лв. и не повече от 1500 лв.

за одобряване на идеен инвестиционен проект - 0,05% от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 250 лв. и не повече от 1500 лв.

Забележка: - За последваща оценка на техническия или на работния проект – такса в размер на 0,1% от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 500лв. и не повече от 3000 лв.

- За последващо одобряване на техническия или на работния проект – такса в размер на 0,1% от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 500лв. и не повече от 3000 лв.

Необходими документи:

 • Заявление от собственика (възложителя), в което посочва желанието си дали проекта ще се оценява от ОЕСУТ или от НСН в проектирането;

 • Документ за упълномощаване, в случай, че заявлението не се подава от възложителя.

 • Оценка за съответствие с предвижданията на ПУП в случай, че проекта е оценен от НСН в проектирането. За обекти от първа и втора категория оценката от независим строителен надзор в проектирането е задължителена!

 • Оценка за съответствието на част "Конструктивна" на инвестиционните проекти във фази технически и работен проект, изготвена по отделен договор с възложителя от физически лица, упражняващи технически контрол по част "Конструктивна", включени в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в "Държавен вестник".

 • Документи, доказващи, че възложителят е собственикът на поземления имот или лице, което има учредено право на строеж върху поземления имот или има право да строи в имота по силата на специален закон или лицето, на което е учредено право за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, по реда на чл. 193, ал.1,2 и 3 от ЗУТ;

 • Комбинирана скица за строеж – извадка от действащите кадастрален и подробен устройствен план, придружена с виза за проучване и проектиране по чл. 140 от ЗУТ при необходимост;

 • Три копия от идейния инвестиционен проект в обхват и съдържание, определени от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, съгласуван със заинтересуваните централни и териториални администрации със съгласувателни писма, а при необходимост - и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества;

 • Административните актове, които в зависимост от вида и големината на строежа се изискват като условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда или специален закон – решение за утвърждаване площадка на обекта, решение за промяна предназначението на земеделски земи и др.;

 • Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите; други разрешителни, изискуеми по специални закони;

 • Съгласуване с Министерство на културата при условията и по реда на чл.125, ал.5 ЗУТ – за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони;

 • Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от І и ІІ категория;

 • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура при необходимост;

 • Попълнено приложение №1 от Инструкция №3 от 2001 г. за прилагане на раздел ІV от Тарифа №14 за таксите, които се събират от МРРБ и областните управители.

 • Документ за платена такса по Тарифа №14 за таксите, които се събират от МРРБ и областните управители.