Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, както и други елементи на градското обзавеждане в държавни имоти


Правно основание: чл.56 ал. 2 от ЗУТ

Срок: От 14 дни до 1 месец - съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от АПК

Цена: Услугата не се заплаща

Необходими документи:

  • Заявление до Областния управител

  • Схема за разполагане на преместваеми обекти върху имоти – държавна собственост - три екземпляра.