Предоставяне под наем на имоти – частна държавна собственост за нуждите на регионалните ръководства на политческите партии отговарящи на ЗПП


Правно основание: Чл.20 от ЗДС и чл.15от ППЗДС и ЗПП
Срок: от 14 дни до 1 месец - съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от АПК
Цена:
безплатно
Необходими документи:

 • Искане на заинтересованото лице;
 • Подробно мотивировка;
 • Документи доказващи финансовата възможност на партията за заплащане на наем;
 • Документ за липса на публични държавни задължения;
 • Документ за регистрация;
 • Удостоверение за актуално състояние;
 • Декларация за финансово състояние;
 • Данъчен номер, Булстат, ЕИК;
 • Декларация, че имотът – частна държавна собственост ще се ползва само по предназначение.
 • Декларация, че имотът – частна държавна собственост няма да се преотдава под наем.
 • Пълномощно за лицето, което представлява организацията.
 • При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи