Отписване от актовите книги на имоти, придобити чрез правна сделка


Правно основание: чл.78 от ЗДС, чл.109 от ППЗДС

Срок: от 14 дни до 1 месец - съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от АПК.

Цена: безплатно

Необходими документи: Искане, скица, Договор за продажба и удостоверение за идентичност на имота, при необходимост