Отдаване под наем на имоти публична и частна държавна собственост чрез търг


Правно основание: Чл.16,ал.2, Чл19,ал.1 от ЗДС, чл.13 и Глава пета от ППЗДС
Срок: до 3 месеца
Необходими документи:

  • Всички документи предвидени в Заповедта за откриване на търга;
  • Тръжна документация.
  • При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи