Showing 1 - 20 of 20
#Title
 
1Издаване на удостоверение по чл.82а от ЗДС, че имотът от отписан от актовите книги на имотите-държавна собственост
2ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБРАЗЕЦ УП-3 ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ
3ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБРАЗЕЦ УП-2 ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД
4Право на преминаване и право на прокарване в държавни имоти
5Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
6Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие съгласно чл. 145, ал. 4 и чл. 153, ал. 3 от ЗУТ и за одобряване на изменения в одобрения инвестиционен проект по реда на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ
7Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
8Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
9Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за строежи, финансирани изцяло или частично със средствата от републиканския бюджет
10Приемане от областния експертен съвет по решение на общинския съвет на проекти за подробни устройствени планове на териториите по чл. 10, ал. 2 и за други подробни устройствени планове
11Приемане от областния експертен съвет, по решение на съответния общински съвет, на проекти за общи устройствени планове на териториите по чл. 10, ал. 2 от ЗУТ, и на други общи устройствени планове
12Разрешаване от областния управител изработването на подробни устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община, или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение
13Издаване на заверени ксерокопия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “държавна собственост”
14Изземване на имоти – държавна собственост
15Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
16Издаване на удостоверения за липса или наличие на реституционни претенции
17Издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка
18Издаване на актове на държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове.
19Издаване на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в / извън регулационните планове на населените места
20Издаване на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други