Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община


Правно основание: Чл. 148, ал.3 от ЗУТ

Срок: Съгласно чл.148, ал.4 - 7 дневен срок от постъпване на заявлението, когато има одобрен проект;

Цена: чл.29, ал.1 Тарифа № 14 на МРРБ - 0,05 % от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 250 лв. и не повече от 1500 лв.

Забележки:

1. За разрешение за строеж, когато е за отделен етап /част/ на строеж по смисъла на чл.152, ал.2 от ЗУТ се заплаща таксата по чл.29. ал.1 Тарифа № 14 на МРРБ на база сроителната стойност за отделния етап /част/ - правно основание: чл.29, ал.3 Тарифа № 14 на МРРБ.

2. За презаверяване на разрешение за строеж в случаите на чл.153, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, се заплаща 50% от таксата по общия ред - правно основание: чл.29, ал.4 Тарифа № 14 на МРРБ.

Необходими документи:

  • Заявление от собственика (възложителя) за издаване на разрешение за строеж;

  • Документ за упълномощаване, в случай, че заявлението не се подава от възложителя.

  • Документи, докаващи, че възложителят е собственикът на поземления имот или лице, което има учредено право на строеж върху поземления имот или има право да строи в имота по силата на специален закон или лицето, на което е учредено право за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, по реда на Чл. 193, ал1,2 и 3 от ЗУТ;

  • Три екземпляра одобрен технически или работен инвестиционен проект, или одобрен идеен проект при условията на чл. 142, ал. 2, които не са изгубили правно действие (не е изтекла една тодина от одобряването им).

  • Попълнено приложение №1 от Инструкция №3 от 2001 г. за прилагане на раздел ІV от Тарифа №14 за таксите, които се събират от МРРБ и областните управители.

  • Документ за платена такса по Тарифа №14 за таксите, които се събират от МРРБ и областните управители.