Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за строежи, финансирани изцяло или частично със средствата от републиканския бюджет


Правно основание: чл. 141, ал. 2 от ЗУТ

Срок: 1 месец от постъпване на заявлението, съгласно чл. 141, ал.8 от ЗУТ

Цена: съгласно чл. 143, ал. 2 от ЗУТ и чл. 28, ал. 1 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие  и от областните управители (Тарифа №14) 0,05% от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 250лв. и не повече от 1500 лв.

Необходими документи:

 • Заявление от възложителя;

 • Документ за упълномощаване, в случай, че заявлението не се подава от възложителя;

 • Документи, докзващи, че възложителят е собственикът на поземления имот или лице, което има учредено право на строеж върху поземления имот или има право да строи в имота по силата на специален закон или лицето, на което е учредено право за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, по реда на чл. 193, ал.1,2 и 3 от ЗУТ;

 • Комбинирана скица за строеж – извадка от действащите кадастрален и подробен устройствен план, придружена с виза за проучване и проектиране по чл. 140 от ЗУТ при необходимост;

 • Три копия от идейния инвестиционен проект в обхват и съдържание, определени от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, съгласуван със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества;

 • Административните актове, които в зависимост от вида и големината на строежа се изискват като условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда или специален закон – решение за утвърждаване площадка на обекта, решение за промяна предназначението на земеделски земи и др.;

 • Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите; други разрешителни, изискуеми по специални закони;

 • Съгласуване с Министерство на културата при условията и по реда на чл.125, ал.5 ЗУТ – за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони;

 • Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от І и ІІ категория;

 • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

 • Попълнено приложение №1 от Инструкция №3 от 2001 г. за прилагане на раздел ІV от Тарифа №14 за таксите, които се събират от МРРБ и областните управители.

 • Документ за платена такса по Тарифа №14 за таксите, които се събират от МРРБ и областните управители.