Showing 1 - 20 of 75
#Title
 
1Заповед за ограничаване на достъпа в дивечовъден участък "Балдарана" при ТП ДГС-Ивайловград от 01.08.2020г до 31.10.2020г.
2Връчване на Заповед ДС-06-44/27.05.2020г. на "ПРОГРЕС" ЕООД с ЕИК 126639433 по чл.61 ал.1 вр.с чл.18а, ал10 от АПК
3Заповед пожароопасен сезон 2020
4Заповед пожароопасен сезон 2019
5 ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ И СПРАВКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2019-2021Г.
6Заповед Пожароопасен Сезон 2018
7Анкетен формуляр
8ЗАПОВЕД № РД-13-118/29.09.2017г.
9Заповед № ОКД-02-К-03-1/13.09.2017г.
10З А П О В Е Д № ДС -07 -2/30.05.2017 г.
11З А П О В Е Д № РД-14-17/12.05.2017
12Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
13 З А П О В Е Д № ОМП-02-2 /01.03.2017г.
14П О К А Н А
15Договор № АСД-04-50/25.11.2016г.
16Заповед № РД-13-91
17ЗАПОВЕД № РД-13-88/10.10.2016г.
18ЗАПОВЕД № РД-13-69/04.08-.2016г.
19ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СВОЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.
20Заповед № ОКД-02-К-03-2/28.04.2016г.