Приемане от областния експертен съвет, по решение на съответния общински съвет, на проекти за общи устройствени планове на териториите по чл. 10, ал. 2 от ЗУТ, и на други общи устройствени планове


Правно основание: чл. 127 ал.5 от ЗУТ

Срок: минимум 4 месеца в зависимост от обжалванията – съгласно ЗУТ.

Цена: безплатно

Необходими документи:

 • Заявление до Областния управител от заинтересованите лица

 • Решение на Ощински съвет за приемане на ОУП на една община от ОЕСУТ

 • Задание,съставено от възложителя и одобрено от кметовете на засегнатите общини. Заданието се придружава от необходимата информация за съществуващото положение и за действащите за съответната територия устройствени схеми и планове. При необходимост включва и опорен план, който е неразделна част от заданието.

 • Решение на Ощински съвет за изработване и възлагане на ОУП

 • Преценка за необходимостта от екологична оценка от РИОСВ /МОСВ/

 • Екологична оценка

 • Проект на Общ устройствен план, съгласуван със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 121, ал. 2 от ЗУТ в три екземпляра.

 • В зависимост от спецификата на територията, която се засяга, писмено становище от Министерство на културата, Изпълнителната агенция по горите и др.

 • Резултати от обществено обсъждане

 • Решение за утвърждаване на площадка на комисията за промяна предназначението на земята, когато тя е била от земеделския или горски фонд;

 • Проект на Общ устройствен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии се представят в следните фази:

  • предварителен проект, в който се изработват варианти на трасето;

  • окончателен проект – парцеларен план, по който се извършва отчуждаване.