ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБРАЗЕЦ УП-2 ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД


1. Правно основание: Кодекс за социално осигуряване, Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

2. Цена на услугата: безплатно

3. Необходими документи: Заявление по образец, копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ, че лицето е работило в посоченото предприятие

4. Срок за издаване: 7 работни дни