Издаване на актове на държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове.


Правно основание: Закон за държавната собственост и  ППЗДС; ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ
Срок: 1 месец след представяне на необходимата документация
Цена: безплатно
Необходими документи:

  • Искане за издаване на АДС от МЗХ или Областна Дирекция Земеделие
  • Скица на имота (оригинална и актуална) – издадени и заверени от Общината по местонахождението на имота и Агенцията по кадастър
  • Актуално удостоверение за данъчна оценка на имота
  • Протокол за приемане на парцеларния план или заверка с подпис и печат върху скицата от ОДЗ