Издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка


Правно основание: чл. 77 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 465-467 и чл. 483-484 от Гражданскопроцесуалния кодекс
Срок: в зависимост от вида на исканата услуга: експресна, бърза или обикновенна
Цена: в зависимост от вида на исканата услуга: експресна, бърза или обикновенна
Необходими документи:

  • Искане-образец за издаване на административна услуга  /свали документа/
  • Молба-декларация, заверена от служба Общински имоти по местонахождението на имота, че имотът не е общинска собственост
  • Комбинирана скица на имота (оригинална и актуална) с нанесен кадастрален и регулационен план
  • Удостоверение от техническата служба на Общината за идентичността на имота като поземлен и урегулиран по всички стари регулационни планове
  • Удостоверение за наследници (ако имотът е наследствен)
  • Заверено копие на нотариален акт (договор) – ако има такъв
  • Актуално удостоверение за данъчна оценка на имота, издадена от териториалната данъчна дирекция по местонахождение на имота, в която молителят фигурира като собственик;
  • Други документи при необходимост

При необходимост  се правят допълнителни справки  в Агенцията по кадастъра и в отдел ТСУ в съответната община или Общинска поземлена комисия