Изпълнени и в етап на реализация проекти


Областна администрация Хасково е бенефициент по

Проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Областна администрация Хасково„ финансиран съгласно Договор № А13-22-41 от 10.05.2014г. по ОП „Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос: ІІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-13

Обща цел на проекта: Подобряване работата на служителите на администрацията за

качествено обслужване на гражданите и бизнеса и ефективно прилагане на политики за постигане на устойчиво развитие в област Хасково

Специфични цели:

1. Повишаване квалификацията на  служителите  в Областна администрация Хасково за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез развитие на специфична

административна компетентност.

2. Подобряване организацията на работа на областната администрация чрез развитие на съвременни управленски умения.

3. Повишаване мотивацията за работа на служителите от администрацията чрез осигурени възможности за обучение.

4. Реализиране на хоризонталните европейски политики.

5. Популяризиране на проекта и постигнатите цели и резултати сред широката общественост.

Основни дейности на проекта:

1. Организация, управление и отчитане на проекта.

2.  Подготовка и провеждане на процедури  съгласно  ЗОП и избор на изпълнители.

3.  Провеждане на индивидуални обучения от ИПА.

4.  Провеждане на чуждоезиково обучение.

5.  Провеждане на групово обучение по ключова компетентност.

6. Провеждане на  специализирано обучение за работа с деловодна система „АКСТЪР ОФИС”.

7.  Осигуряване на информация и публичност.

Очаквани резултати:

1.  Повишена компетентност на служителите от администрацията чрез постигането на качествено управление и изпълнение на проекта;

2.  Подобрена професионална компетентност;

3.  Повишено качество на предлаганите административни услуги;

4.  Успешно приложени в практиката хоризонтални европейски политики;

5.  Осигурена широка обществена осведоменост за изпълнението на проекта и постигнатите цели и резултати.

Обща стойност на проекта: 28 929.29 лева

Начало на проекта:10 май 2014 г.

Период за изпълнение: 9 месеца

 

 

Съвместни туристически инициативи насочени към наследството


Областна администрация Хасково стартира изпълнението на проект – „Joint Tourism Initiative Targeting Heritage” (Съвместни туристически инициативи насочени към наследството), с акроним JTI TARGET и № B2.12.01 от 20.03.2012 г. Проекта се изпълнява в партньорство с Областните администрации на Хасково, Смолян и Кърджали, и Регион Източна Македония и Тракия (Гърция).
JTI TARGET е финансиран по Програма за териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., ос 1 – Качество на живот, с област на интервенция „Опазване, управление и подобряване на културните ресурси”.
Проекта цели да се подобри туристическата привлекателност на регионите, чрез популяризиране на културното богатство, организиране на различни дейности за посетителите, и инвестиране в нови технологии.
Общият бюджет на проекта е 1 260 950,00 евро, като средствата за Партньор 4 - Областна администрация Хасково, възлизат на 158.920,00 от които 135.082,00 са безвъзмездна помощ и национално съфинансиране в размер на 23.838,00 евро. Партньорът от Област Смолян трабва да изпълни дейностите си по JTI TARGET  с 302 040,00 евро, а предвидените за Кърджали възлизат на 169 080,00 евро.

Продължителността на проекта е 24 месеца.

Проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество” е финансиран по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, Бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01.

Водеща  организация: Областна администрация Смолян.

Партньори: Областните администрации Хасково, Пловдив, Пазарджик и Кърджали.

Международен партньор: ESU - Падуа към Регион Венето, Р Италия.

Обща цел на проекта: Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на капацитета на служителите в областните администрации от Южен централен район за планиране /ЮЦР/.

Основни дейности:

Дейност 1: Изготвяне на Ситуационен анализ на функциите и капацитета на държавните служители в Областните администрации при осъществяване на европейските, държавните и  регионални политики, с оглед укрепване на капацитета на служителите, отговорни за реализацията им;

Дейност 2: Проучване, подбор и представяне на добри практики за прилагането на български и европейски политики в областта на управлението на човешките ресурси. Обобщаване, открояване и разпространение на добрите практики;

Дейност 3: Повишаване на административния капацитет чрез организиране на специализирани обучения за целевите групи, стажове  и обмяна на опит между партньорите;

Дейност 4: Сформиране на партньорска мрежа. Изготвяне на схема-механизъм за координация между заинтересованите страни. Разработване и внедряване на специализирана информационна система за постигане на целите на проекта;

Дейност 5: Разработване на практикум и мултимедиен продукт: „Модел за взаимодействие и сътрудничество в екип между партньорите” (двуезични, български – английски), представящи проучените добри европейски практики;

Дейност 6: Одит;

Дейност 7: Дейности по осигуряване информация и публичност.

Очаквани резултати:

 • Ø Разширени знания и умения на човешките ресурси, работещи в областните администрации в целевите области от ЮЦР.
 • Ø Подобрена координация на областно и регионално ниво при прилагането на политики в областта на управлението на човешкките ресурси.
 • Ø Разпространени добри практики и опит за ефективно и ефикасно прилагане на политики в областта на управлението на човешкките ресурси чрез издаване на специално издание - Практикум.
 • Ø Създадени условия за ефективна комуникация и транснационално сътрудничество чрез сформирана и работеща партньорска мрежа.

Начало на проекта: 2 април 2012 г.

Продължителност на проекта: 18 месеца.

Обща стойност на проекта: 488 648 лева.

 

Проект „Eпидемиологична карта на региона на Мрежата (EMN),финансиран съгласно Договор №B1.13.09 от 18.05.2011год. и Анекс към Договор №В1.13.09 от  09.02.2012 год. по Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”.

Водещ партньор: Регион Източна Македония и Тракия

Партньори: Областна администрация Хасково и Областна администрация Смолян.

Основна цел: Изготвяне на карта на  епидемиологичните корелации и заболявания в региона, чрез която карта лекари и болници ще могат да извлекат полезна клинична информация за потенциални пациенти с цел опазване на общественото здраве.

Цели на проекта:

1. Информираност на здравно заинтересованите страни от трансграничния регион за епидемиологичните заболявания;

2. Изготвяне на общи доклади, базирани на превенцията на заразни болести и обмен на медицинска база данни, като проучвания и др.;

3. Създаване на медицинска информационна структура за класификация на епидемиологични медицински данни на трансгранично равнище с използването на информационните и комуникационните технологии;

4. Прилагане на методология и общо планиране с цел  повишаване на вниманието и информираността за новите трансгранични епидемии;

5. Трансфер на медицински познания и научни експертизи в областта на заболяванията, пренасяни в трансграничния регион.

Основни дейности:

1. Начална среща за стартиране на проекта;

2. Създаване, публикуване и поддържане на Website;

3. Създаване на информационна система – база данни;

4. Изготвяне и отпечатване на епидемиологични наръчници;

5. Провеждане на международна конференция на епидемиологична тематика;

6. Провеждане на семинари „Отворени епидемиологични дни“ – в Александруполи, Комотини, Ксанти, Кавала, Драма, Серес, Хасково и Смолян;

7. Изготвяне на подробен каталог с медицинска и епидемиологична информация;

8. Провеждане на експертни срещи в Александруполи, Ксанти и Смолян за събиране на информация и изготвяне на епидемиологична база данни;

9. Закупуване на необходимото оборудване;

Продължителностна проекта: 24 месеца

Обща стойност на проекта: 293 495 евро

Проект "Доброволно кръводаряване в Родопите" (RHO-DONATE)”, съгласно договор №В1.13.11/30.03.2011 год. финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”
Бенефициент:
Префектура Източна Македония и Тракия, РГърция
Партньори:
Областна администрация Хасково и Областна администрация Кърджали
Период на изпълнение:
03.2011 – 02. 2013 г.
Основни дейности :
1.    Създаване на портал и електронна база-данни
2.    Откриване на информационни офиси в Комотини, Кърджали и Хасково
3.    Отпечатване и разпространение на промоционални материали
4.    Публикации в печатни и електронни медии
5.    Закупуване, оборудване и наемане на персонал за две мобилни единици за доброволно кръводаряване – в областите Кърджали и Хасково
6.    Организиране и провеждане на един научен конгрес в Комотини
7.    Организиране и провеждане на три семинара – в Комотини, Кърджали и Хасково
8.    Провеждане на 5 информационни събития
9.    Провеждане на Акция по доброволно кръводаряване.
10.    Изследване на добри практики и директиви на Световната здравна организация.

 

Проект

“Цялостен план за повишаване привлекателността, планиране и използване на туристическите ресурси  в областите Родопи, Еврос /Р Гърция/, Хасково и Кърджали / Р България/” – финансиран по Програма INTERREG III A ТГС Гърция – България

Бенефициент:
Префектура Родопи-Еврос, РГърция
Партньори:
Областна администрация Хасково и Областна администрация Кърджали
Период на изпълнение:
януари – юни 2008 година
Основни дейности и постигнати резултати:

 1. Издадена промоционална брошура на три езика (гръцки, английски и български);
 2. Издадена туристическа карта на трансграничния регион;
 3. Издадено документално DVD и кратка реклама;
 4. Издаден наръчник;
 5. Изработен уеб-сайт - многоезичен портал.

Проект

“Развитие на трансграничния регион Родопи-Еврос, Република Гърция, Хасково и Кърджали, Република България” – финансиран по Програма INTERREG III A ТГС Гърция – България

Бенефициент:
Префектура Родопи-Еврос, РГърция
Партньори:
Областна администрация Хасково и Областна администрация Кърджали
Период на изпълнение:
януари – юни 2008 година
Основни дейности и постигнати резултати:

 1. Обучение на служители от български и гръцки местни и държавни администрации за управление на проекти;
 2. Проучване на пазара на труда и работните места в трансграничния регион;
 3. Проучване на възможности за движение на работна сила и откриване на нови фирми;
 4. Издаване на наръчник с инструкции за стартиране на нови фирми;
 5. Създаване на уеб-сайт на проекта.

Проект

“Говори с властта на ТИ” – финансиран по Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз 2007 - 2009 г.

Бенефициент:
КТ „Рекординг Аида” Хасково
Партньори:
Областна администрация Хасково; Българско национално ДАРИК радио – Хасково; Регионален информационен портал „Хасково инфо”; ТВ 7 – Хасково; Вестник „Хасковска Марица”; Вестник „Новинар юг” – Хасково и Информационен портал „Хасково нет”
Период на изпълнение:
декември 2008 – април 2009 година
Основни дейности:

1. Публикации в медиите и реализиране на поредица от пет телевизионни предавания – едно въвеждащо и четири тематични на следните теми:

 • Област Хасково – външна граница на ЕС и кръстопът на европейските трансконтинентални коридори;
 • Европейската година на интеркултурния диалог в област Хасково;
 • Права и отговорности на гражданите и органите на държавна власт в област Хасково, произтичащи от членството в ЕС;
 • Европейски перспективи за устойчиво развитие на област Хасково;

2.Изготвяне и издаване на информационни брошури;
3.Публикуване и поддържане на интернет сайт на инициативата
Постигнати резултати:
1. Публикуван интернет сайт;
2. Изготвени и отпечатани 1000 бр. информационни брошури;
3. Повишена информираност на гражданите относно структурата на областната администрация, като представител на държавната власт на местно ниво;
4. Повишена осведоменост за правата и отговорностите на гражданите и органите на държавна власт в област Хасково, произтичащи от членството в ЕС.

Социални дейности:

Заведения за социални услуги на територията на област Хасково:

1.    Социални услуги, които се предоставят в общността:
    Домашен социален патронаж:
•    гр. Димитровград с капацитет 200 места и заетост 200места
•    гр. Ивайловград с капацитет 140 места и заетост 91 места
•    гр. Любимец с капацитет 250 места и заетост 224 места
•    гр. Маджарово с капацитет 50 места и заетост 50 места
•    гр. Свиленград с капацитет 160 места и заетост 160 места
•    гр. Симеоновград с капацитет 60 места и заетост 45 места
•    с. Стамболово с капацитет 100 места и заетост 50 места
•    гр. Тополовград с капацитет 70 места и заетост 70 места
•    гр. Харманли с капацитет 350 места и заетост 350 места
•    гр. Хасково с капацитет 180 места и заетост 162 места
    Дневни центрове:
•    За деца с увреждания гр. Хасково с капацитет 38 места и заетост 24 места
•    За деца с увреждания гр. Димитровград с капацитет 28 места и заетост 28 места
•    За деца с увреждания гр. Ивайловград с капацитет 22 места и заетост 17 места
•    За възрастни с увреждания гр. Хасково с капацитет 18 места и заетост 21 места
•    За възрастни с увреждания гр. Димитровград с капацитет 20 места и заетост 20 места
•    За възрастни с увреждания гр. Симеоновград с капацитет 30 места и заетост 27 места
•    За възрастни с увреждания гр. Свиленград с капацитет 15 места и заетост 14 места
•    За стари хора гр. Хасково с капацитет 30 места и заетост 19 места
•    За възрастни с увреждания гр. Свиленград, предлагащ седмични грижи с капацитет 20 места и заетост 16 места
•    За социална рехабилитация и интеграция гр. Тополовград с капацитет 50 места и заетост 50 места
    Социален  учебно-професионален център гр. Димитровград с капацитет 50 места и заетост 36 места
    Защитено жилище гр. Димитровград с капацитет 10 места и заетост 10 места.
    Преходно жилище за възрастни с психични разстройства с. Пъстрогор, общ. Свиленград с капацитет 4 места и заетост 4 места.
    Обществени трапезарии в цялата област финан-сирана чрез Фонд Социално подпомагане при МТСП през зимния сезон или чрез общински бюджет с капацитет 400 места.

2.    Специализирани институции за предоставяне на социални услуги:
    Домове за деца лишени от родителски грижи:
o    „Надежда” гр. Хасково за деца лишени от родителска грижа с капацитет 68 места и заетост 36 места
•    „Проф. Д-р Асен Златаров” гр. Хасково за деца лишени от родителска грижа с капацитет 90 места и заетост 80 места
    Домов за медико социални грижи за деца до три години гр. Хасково с капацитет 100 места и заетост 60 места
    Домове за възрастни хора с увреждания
•    Дом за възрастни хора с психични разстройства гр. Свиленград с капацитет 70 места и заетост 70 места
•    Дом за възрастни хора с психични разстройства с. Радовец с капацитет 75 места и заетост 75 места
•    Дом за възрастни хора със сетивни нарушения гр. Хасково с капацитет 30 места и заетост 30 места
    Домове за стари хора
•    „Кенана” гр. Хасково с капацитет 160 места и заетост 157 места
•    Дом гр. Харманли с капацитет 40 места и заетост 39 места.

Изплатените обезщетения и помощи по социалното подпомагане в област Хасково към 31.10.2010 г. са 17 769 532 лева, като в тази сума не се включват средствата осигурени и разходвани по европейските програми и фондове.

През първите десет месеца на 2010 г. регистрираните случаи на лица от област Хасково, кандидатствали за отпускане на семейни помощи за деца са 34 607. Броят на подпомогнатите деца на територията на областта първите десет месеца на 2010 г. е 43 468, като начислените суми по реда на Закона за семейни помощи за деца са 15 089 034 лв.
През първите десет месеца на 2010 г. по реда на Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му са подпомогнати 1 452 лица с постоянен адрес на територията на област Хасково, като начислената сума е в размер на 796 697 лв.

През м. ноември 2010 г. стартира Проект „Подкрепа за достоен живот”, финансиран от Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, чрез който АСП, в партньорство с общините ще предоставя социалната услуга „Подкрепа за достоен живот” - „Личен асистент”, която е насочена към хора с тежки увреждания, които не са в състояние да се самообслужват. Продължителността на програмата е до м. януари 2012. На територията на област Хасково 297 човека ще се ползват от услугата. По общини разпределението на хората, ползващи услугата е както следва: Димитровград - 40, Ивайловград – 30, Любимец - 20, Маджарово – 11, Минерални бани – 15, Свиленград – 31, Симеоновград – 10, Стамболово -9, Тополовград – 9, Харманли – 41, Хасково – 81.
Към тези данни може да добавим още 67 ползватели на услугата „Домашен помощник” и 99 лица, ползващи услугата „Социален асистент” в областта, по които Европейския социален фонд финансира грижите за хората с увреждания и хора в затруднено положение извън държавния бюджет. Отделно от това държавата обезпечава по НП „Асистенти на хора с увреждания” за 106 ползватели личен асистент. По дирекции „Социално подпомагане” разпределението на хората, ползващи услугата е Димитровград – 14, Ивайловград  - 1, Свиленград – 1, Тополовград – 0, Харманли – 8, Хасково – 43. Средствата за тази дейност изплатени от държавния бюджет в област Хасково са 238 424 лв.

През първите десет месеца на 2010 г. за областта общият брой на случаите, подпомогнати по реда на правилника за приложение на закона за интеграция на хората с увреждания е 14 396 бр., от тях 1707 деца, като начислената сума е в размер на 2 522 806 лв.
През първите десет месеца на 2010 г. месечна добавка за деца с трайни увреждания са получили 910 деца, като начислената сума е в размер на       1 393 091  лв.

Здравеопазване

На територията на Област Хасково към 10.12.2010 г. в Регионалния център по здравеопазване има регистрирани следните видове лечебни заведения за извънболнична помощ:
•    Диагностично консултативен център – 2 броя;
•    Медицински център – 19 броя;
•    Медико дентален център – 1 брой;
•    Групови практики – 16 броя от които: 5 – ПМП, 5 – ПДП, 3 - СДП и  3 – СМП;
•    АИППМП – 165, АИППДП – 234, АИПСМП – 261;
•    Медико - диагностични лаборатории – 16 броя;
•    Медико - технически лаборатории - 39 броя;
•    Хоспис – 2 броя.

Болничната медицинска помощ в областта се осъществява от 11 лечебни заведения :
•    6 болници: МБАЛ АД Хасково, МБАЛ ЕООД „Св. Екатерина” Димитровград, МБАЛ ЕООД  гр. Харманли, МБАЛ ЕООД гр. Свиленград, СБАЛВБ ЕООД Гр. Тополовград, СБАЛВБ ЕООД гр. Любимец,
•    1 частна болница МБАЛ „Хигия”;
•    4 диспансера в процес на преобразуване в:
-  „ОДПФЗС-Хасково” ЕООД, - „СБПФЗ” Хасково ЕООД
-  „ОДПЗС-Хасково” ЕООД – Център за психично здраве - Хасково,
- „ОДКВЗС-Хасково” ЕООД  - Център за кожно венерически заболявания – Хасково,
- „МДОЗС-Хасково” ЕООД – Комплексен онкологичен център - Хасково, който обслужва населението на 2  области Хасково и Кърджали.

Организацията на спешната медицинска помощ в областта се осъществява от ЦСМП – гр. Хасково структуриран в 8 филиала съответно в   гр. Димитровград, гр. Харманли, гр.Свиленград, гр. Любимец, гр. Симеоновград, гр. Тополовград, гр. Ивайловград и гр. Маджарово.
В Област Хасково функционират две Трудово лекарски експертни комисии /ТЕЛК/, базирани в гр. Хасково и гр. Димитровград.
На територията на областта има и Дом за медико-социални грижи за деца със 100 места, в който медицински специалисти осъществяват продължително медицинско наблюдение и специфични грижи за деца от 0 до 3 години с хронични заболявания и медико-социални проблеми.