Право на преминаване и право на прокарване в държавни имоти


Правно основание: чл.192 и 193 от ЗУТ

Срок: най-малко 1 месец

Цена: Услугата не се заплаща

Необходими документи:

 

  • Заявление до Областния управител

  • Влязъл в сила ПУП / план-схема и парцеларен план / - 1бр. папка – копие

  • Заповед за одобряване на ПУП - копие

  • Протокол на общинската комисия по чл.210 ЗУТ за оценка правото на преминаване/прокарване на мрежи и съоръжения - оригинал

  • Фактура за платено право на преминаване/прокарване – копие / да се носи оригинала за сверка /