Социален профил на област Хасково


Като ключов фактор от управлението на обществото социалната политика е пряко  свързана с развитието на страната и влияе на социалния статус и жизнените шансове на социалните групи. Икономическите и демографски фактори през последните години наложиха промени в политиките по отношение на уязвимите и рискови групи от населението, а именно деца в риск, хора с увреждания, самотно живеещи възрастни хора, безработни и малцинствени групи.

Стратегическото планиране на социалните услуги е разработено в съответствие с националните приоритети в развитието на социалните услуги и обхваща социалните услуги и мерки, които са необходими за осъществяване на ефективна социална политика за подкрепа на индивидите и групите в риск в област Хасково, в съответствие с техните реални потребности и съвременни стандарти. Ангажираното участие на всички заинтересовани страни осигурява социално включване, живот в подкрепяща общност и пълноценна реализация.

Безработица:

През периода януари – декември 2021 г. в бюрата по труда от област Хасково са регистрирани 17 445 средномесечен брой безработни лица, като равнището на безработица е 7.9%, спрямо 2020 г. средномесечният брой на безработните лица е намалял с 1.78%.

С най-ниско равнище на безработица в областта имат Община Хасково и Община Димитровград – съответно с по 4.2% и 4.3%, а с най-високо е Община Ивайловград с 14.9%.

По данни на Дирекция „Регионална служба по заетост“ – гр. Хасково, постъпилите на работа на пазара на труда, на територията на област Хасково, лица през 2021 г. са 6 422, от тях 3 823 жени и 2 599 мъже. Относителният дял на жените е 59,5%, а на мъжете 40,5%. Броят на заетите на пазара на труда жени през 2021 г. надвишава този на мъжете с 1 224 бр. жени, а относителният им дял спрямо постъпилите на работа през 2020 г. намалява с 0,6% (60,1% през 2020г.). Постъпилите на работа жени през 2021 г. са с 640 по-малко в сравнение с 2020 г.

Агенция по заетостта, като ефективен посредник на пазара на труда постигна:

 • Общо преходи в заетост – план 9,0%, изпълнение 9,6% - увеличение с 0,6 %, спрямо 2020 г. – увеличение с 1,5%.

 • Преходи в заетост на първичен пазар на труда – план 7,6 %, изпълнение 7,2% - с 0,4 по-малко, спрямо 2020 г. – с 0,1% по-малко.

 • Относителен дял на регистрираните с регистрация от 6 до 12 месеца – план 25,8; изпълнение 27,2% - увеличение с 1,4%, спрямо 2020 г. – увеличение с 1,9%.

 • Преходи в заетост на несубсидирани работни места при продължително безработни лица – план 4,58%, изпълнение 4,94% – увеличение с 0,4%, спрямо 2020 г. – с 0,68%.

 • Преходи в заетост на несубсидирани работни места при младежи до 29 г. – план 11,3%, изпълнение 10,09%, неизпълнение с 1,4%, спрямо 2020 г. – увеличение с 0,54%.

 • Активиране неактивни лица от ДБТ – план 1 598 лица, изпълнение 1 687 лица, 110,8%, спрямо 2020 г. – ръст с 165 лица.

 • Новорегистрирани заети, учащи, пенсионери – план 1 475 лица, изпълнение 1 202 лица, относителен дял спрямо всички новорегистрирани – план 3,58%, изпълнение 3,8%, спрямо 2020 г. – ръст с 0,5%.

 • Преходи от безработица в неактивност – план 1,35 %, изпълнение 1,35%, спрямо 2020 г. – ръст с 0,14%.

 • Обявени новоразкирити свободни работни места на първичен пазар на труда – план 716 работни места, изпълнение 1 390 работни места – 194,1% от плана, ръст спрямо 2020 г. със 727 работни места.

 • Усвояемост на средствата по програми и мерки за обучение и заетост и обучение на възрастни – план 100%, изпълнение 97,24%, с 0,4% над 2020 г.

 • Дял на качествените свободни работни места – план 0,74%, изпълнение 0,80%.

 • Заети работни места на първичен пазар на труда – план 12 146 работни места, изпълнение 9 837 работни места – 81%, с 2 094 бр. работни места по-малко от 2020 г.

Към 31.12.2021 г. по реализирани програми, проекти и мерки за заетост и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта са включени в заетост общо 1 436 лица – 104,28% от плана, при 1 389 лица – 104,5% от плана за същия период през 2020 г. В нова заетост – 1 038 лица – 104,01% от плана, от които 44 лица за последователно заемане на работно място, при 1 082 лица – 104,24% за същия период на 2020 г. В обучение на възрастни – по проекти на социалните партньори, обучение по реда на чл.63, ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и Двугодишен план за обученията, провеждани от ДП „Българо-германски центрове за професионално обучение“ (ДП БГЦПО) са включени общо 598 лица – 99,34 %, при 659 лица – 93,57% от плана за 2020 г.

През 2021 г. с оглед удовлетворяването на потребностите на пазара на труда от работна сила с определена квалификация се реализираха 4 проекта на национално представителните организации на работодателите, работниците и служителите, по които регистрираните безработни лица се обучиха за придобиване на ключови компетентности и професионална квалификация по търсени на пазара на труда професии. Включени в обучение бяха 281 лица.

За преодоляване на регионалните различия на пазара на труда през 2021 г. се изпълняваха 3 регионални проекта за заетост на 248 работни места, от които 191 работни места на пълен работен ден и 57 работни места на непълен работен ден. Нововключени в заетостта бяха общо 267 лица.

По Двугодишен план за обучения, провеждани от ДП „БГЦПО“ в обучение по ключови компетентности, професионално ориентиране, придобиване на професионална квалификация и обучение на обучаващи на възрастни са включени общо 307 лица за 2021 г, при 416 лица към 2020 г.

По Проект „Младежка заетост“ – към 31.12.2021 г. са подадени 2 860 заявки за 6 537 работни места, сключени са 1 711 договора за 2 623 работни места.

По Проект „Родителска заетост“ – към 31.12.2021 г. подадените заявления от родители са 866 бр. Одобрените родители са 689. Подписани са 632 трудови договора за детегледачки.

По Проект „Заетост за теб“ – към 31.12.2021 г. са сключени общо 2 035 договора.

Действията на ДРСЗ – Хасково и Дирекции “Бюро по труда“ от областта са насочени към създаване на условия за намаляване на неравновесията на пазара на труда, като се подобрява съчетаването на предлагането и търсенето на труд (по количество и качество) и осигуряването на бърз и качествен преход от безработица и неактивност към заетост чрез развитие на услугите и сътрудничество с работодателите. Повишаването на квалификацията и уменията на безработните и заетите лица дава възможност да постигнат при равни други условия и по-висока производителност на труда. Подпомагането на безработните при търсене на работа, включването в обучения и заетост на най-уязвимите групи от безработни осигурява социално включване за тези хора, заработени доходи и осигурителни права, както и постъпления от данъци и осигуровки за държавата.

Здравеопазване:

На територията на Област Хасково към 01.01.2022 г. в Министерство на здравеопазването са регистрирани следните видове лечебни заведения за болнична медицинска помощ:

 • МБАЛ „Хасково“ АД;

 • МБАЛ „Св. Екатерина” ЕООД  гр. Димитровград;

 • МБАЛ „Харманли“  ЕООД;

 • МБАЛ „Свиленград“ ЕООД;

 • СБАЛВБ „Тополовград“ ЕООД;

 • СБПЛР „Любимец“ ЕООД;

 • МБАЛ „Хигия” ООД гр. Хасково;

 • СБАЛПФЗ „Хасково“ ЕООД;

 • СБАЛО „Хасково“ ЕООД /обслужва населението на областите Хасково и Кърджали/;

 • Център за кожно-венерически заболявания – „Хасково“ ЕООД;

 • Център за психично здраве „Хасково“ ЕООД;

 • СБР „Айлин“ с. Минерални бани.

Спешна медицинска помощ в областта се осъществява от ЦСМП – гр. Хасково, структуриран в 8 филиала - в гр. Хасково, гр. Димитровград, гр. Харманли, гр. Свиленград, гр. Любимец, гр. Симеоновград, гр. Тополовград и гр. Ивайловград. На територията на община Маджарово работи изнесен долекарски спешен екип.

В Област Хасково функционират три броя „Трудово лекарски експертни комисии“ – (ТЕЛК )намиращи се в структурата на МБАЛ „Хасково“ АД, в МБАЛ „Св. Екатерина“ ЕООД гр. Димитровград и експертна комисия към МБАЛ „Свиленград“ ЕООД. Към ТЕЛК Хасково са включени и лекари консултанти по психични болести, детски болести и очни болести, а към ТЕЛК Димитровград е включен лекар консултант със специалност „Пневмология и фтизиатрия“.

На територията на областта функционират социални услуги от рода на резидентен тип на настаняване и от рода на консултативни услуги. Регионална дирекция социално подпомагане – Хасково, ежемесечно предоставя в Областна администрация Хасково, информация/данни за капацитета и заетостта на действащите на територията на област Хасково социални услуги за непълнолетни и пълнолетни лица.

 

Функциониращи кабинети:

 • Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС) – Хасково

Кабинетът за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН /КАБКИС/ при РЗИ – Хасково работи по компонент 3 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от „Глобален фонд за борба срещу СПИН, Туберкулоза и Малария”. В кабинета се провежда консултиране и изследване за ХИВ при стриктно спазване принципите на конфиденциалност, анонимност и доброволност. Услугата е насочена към всички, които желаят да узнаят своя ХИВ – статус, като е ориентирана основно към младите хора. За посещение в КАБКИС не е необходимо здравно осигуряване и направление от личен лекар. Изследването е анонимно, безплатно и може да се извършва многократно.

 • Консултативен кабинет за борба със зависимостите РЗИ

В кабинетът за борба с тютюнопушенето към РЗИ – Хасково се дават безплатни консултации на желаещите да откажат никотина, както и на хора, които искат да се преборят с алкохолизма и наркотиците. Кабинетът работи, както за отделни лица, така и за групови сесии по отношение на тези три зависимости. Кабинетът за борба с тютюнопушенето работи от 2008 г. в него се предлага психологическа помощ, предимствата и недостатъците от приема на медикаменти, които биха подпомогнали по лесното преодоляване на нежеланите реакции. Тютюнопушене, алкохол и наркотици са трите зависимости с висока степен на социална значимост.

 • Имунизационен кабинет – Хасково


 

 1. Извършват се задължителни имунизации и реимунизации на лица неизбрали личен лекар по имунизационния календар на РБългария.

 2. Извършват се целеви и препоръчителни имунизации.

 3. Издават се сертификати за имунизационно състояние.


 

 • Изнесени ваксинационни пунктове за COVID - 19

Желаещите да се ваксинират в област Хасково, могат доброволно и безплатно да осъществят имунизация в своевременно обявените от РЗИ – Хасково временни имунизационни пунктове.

Регистри:

 • Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите на територията на област Хасково;

 • Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ, извършващи дейност по физикална и рехабилитационна медицина;

 • Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве в област Хасково;

 • Регистър на обектите с обществено предназначение, на територията на област Хасково;

 • Регистър на издадени разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина;

 • Регистър дрогерии;

 • Регистър на фирмите за Дезинфекция, Дезинсекция и Дератизация (ДДД).

Социални дейности :

През 2021 г. РДСП-Хасково продължи да изпълнява своите функции на контролен и методичен орган по прилагане и спазване на политиката на Министерство на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане, на територията на общо 6-те дирекция в областта.

За 2021 г. случаите на подпомогнатите лица и семейства, с месечни помощи, са както следва:

- по реда на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) са подпомогнати 954 бр. лица и семейства, а общата стойност на изплатените месечни помощи е 806 07367 лв.;

- по реда на чл.16 от ППЗСП са отпуснати 271 бр. еднократни помощи на обща стойност 70 415.00 лв.;

- по реда на чл.16б от ППЗСП са отпуснати 1 972 бр. месечни целеви помощи на обща стойност 2 369 475.50 лв.

За периода лицата здравно осигурявани чрез Дирекциите „Социално подпомагане“ са 3 820 бр.

През 2021 г., по реда на Закона за семейни помощи за деца са отпуснати (ЗСПД):

- по реда на чл.5а от ЗСПДса отпуснати 440 бр. еднократни помощи при бременност, на стойност 66 100,00лв.;

- по реда на чл.6 от ЗСПДса отпуснати 1 689 бр. еднократни помощи, при раждане на дете, на обща стойност 680 200.00лв.;

- по реда на чл.6а от ЗСПД са изплатени еднократни помощи за отглеждане на близнаци до 1г. на 29 семейства, за 58 деца, в размер на 69 600.00лв.;

- по реда на чл.66 от ЗСПДса отпуснати 8 еднократни помощи, при осиновяване, на стойност 2 000.00лв.;

РДСП изплаща помощи и на хора с увреждания в изпълнение на Закон за хората с увреждания (ЗХУ). Към 31.12.2021 г. лицата с увреждания са 22 979 бр., като общата месечна финансова подкрепа е 12 858 529.62 лв.

В РДСП-Хасково са подадени 3 250 бр. заявления за електронни винетки за 2021 г. Подадени са 13 129 бр. заявления-декларации за отпускане на целеви помощи за отопление по Наредба №РД08-5 от 16.05.2008 г. на МТСП за отоплителен сезон 2021/2022 г. Брой подадени заявление-декларации за отпускане на еднократни помощи за ученици записани за първи път в първи клас по реда на чл.10а от ЗСПД за учебната 2021/2022 г. 1 642 бр. Брой подадени заявление-декларации за отпускане на еднократни помощи за ученици записани за първи път в осми клас по реда на чл.106 от ЗСПД за учебната 2021/2022 г. 1 554 бр.

Информация за развитието на приемната грижа на територията на област Хасково – брой приемни семейства и брой деца настанени в тях.

За 2021 г., в област Хасково има общо 116 действащи приемни семейства, разпределени по общините. Към същата дата в 94 приемни семейства има настанени 110 деца. Броят на осиновените деца, през 2021 г. е 41. От тях 24 са осиновени на територията на страната, а 17 деца са осиновени след решение на съвета за международно осиновяване. Регистрираните деца за осиновяване, за цяла година са 36.

В Община Хасково има 40 професионални приемни семейства.

В Община. Минерални бани има 5 професионални приемни семейства.

В Община Димитровград има 61 професионални приемни семейства.

В Община Стамболово има 2 професионални приемни семейства.

В Община Свиленград има 3 професионални приемни семейства.

В Община Харманли има 4 професионални приемни семейства.

В Община Тополовград има 1 професионално приемно семейство.

 

 

Действащи социални услуги към 01.06.2022 г. в област Хасково

Действащи социални услуги към 01.04.2022 г. в област Хасково

Действащи социални услуги към 01.03.2022 г. в област Хасково

 

Действащи социални услуги към 01.01.2018 г. в област Хасково.

 

Действащи социални услуги към 01.01.2015 г. в област Хасково