Showing 1 - 20 of 20
#Title
 
1Издаване на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други
2Издаване на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в / извън регулационните планове на населените места
3Издаване на актове на държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове.
4Издаване на заверени ксерокопия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “държавна собственост”
5ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБРАЗЕЦ УП-2 ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД
6ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБРАЗЕЦ УП-3 ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ
7Издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка
8Издаване на удостоверение по чл.82а от ЗДС, че имотът от отписан от актовите книги на имотите-държавна собственост
9Издаване на удостоверения за липса или наличие на реституционни претенции
10Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
11Изземване на имоти – държавна собственост
12Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие съгласно чл. 145, ал. 4 и чл. 153, ал. 3 от ЗУТ и за одобряване на изменения в одобрения инвестиционен проект по реда на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ
13Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
14Право на преминаване и право на прокарване в държавни имоти
15Приемане от областния експертен съвет по решение на общинския съвет на проекти за подробни устройствени планове на териториите по чл. 10, ал. 2 и за други подробни устройствени планове
16Приемане от областния експертен съвет, по решение на съответния общински съвет, на проекти за общи устройствени планове на териториите по чл. 10, ал. 2 от ЗУТ, и на други общи устройствени планове
17Разрешаване от областния управител изработването на подробни устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община, или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение
18Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
19Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
20Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за строежи, финансирани изцяло или частично със средствата от републиканския бюджет