Изземване на имоти – държавна собственост


Правно основание: чл.80 от ЗДС
Необходими документи:

  • мотивирано искане от ръководителя на съответното ведомство, управляващо държавния имот.
  • заверени копия от всички документи, с които разполага по случая        акт за държавна собственост;
  • скица;
  • документи, удостоверяващи правото на управление на ведомството върху имота;
  • настанителни  заповеди,
  • договори  за  наем,
  • уведомления  за  прекратяване  на  наемни  правоотношения,
  • известия за съобщаването им на страната;
  • уведомления до лицето за доброволно освобождаване на имота и пр.