Showing 1 - 17 of 17
#Title
 
1Списък на публичната информация по ЗЗКИ и ППЗЗКИ
2Правомощия на Областния управител, данни за Областна администрация, функции и отговорности
3Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от ОА Хасково
4Информация за Звеното по приемане на заявленията по ЗДОИ
5Издадени от Областния управител на област Хасково актове
6Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията
7Вътрешни правила във връзка с предоставянето на административни услуги на гражданите в ОА Хасково
8Стратегии, планове, програми, отчети за дейността на администрацията
9Информация за проведени обществени поръчки по ЗОП
10Уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 66 от АПК.
11Информация за упражняване право на достъп до обществена информация. Ред и условия за повторно използване на информация.Такси по чл. 41ж ЗДОИ
12Обявления за конкурси за държавни служители
13Информация от обществен интерес /чл.14, ал.2, т.1-3 от ЗДОИ/
14Подлежаща на публикуване информация по ЗПУКИ
15Друга информация, определена със закон
16Информация, предоставяна повече от 3 пъти по реда на глава Трета от ЗДОИ
17Годишен отчет за постъпили заявления по ЗДОИ.