Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост


Правно основание: Чл. 77 от ЗДС
Срок: 7 дневен - съгласно чл. 57, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс.
Цена: Производството е безплатно.
Необходими документи:

  • Искане за издаване на административна услуга
  • Скица на имота (оригинална и актуална) с нанесен кадастрален и регулационен план
  • Удостоверение от техническата служба на Общината за идентичността на имота като поземлен и урегулиран по всички стари регулационни планове – /при необходимост/