Показване 21 - 33 от 33
#Заглавие
 
21Предварителна оценка и одобряване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
22Предоставяне безвъзмезно в управление на имоти – частна държавна собственост на ведомства
23Предоставяне под наем на имоти или части от тях – частна държавна собственост за осъществяване на здравни, образователни или хуманитарни дейности без търг
24Предоставяне под наем на имоти – частна държавна собственост за нуждите на регионалните ръководства на политческите партии отговарящи на ЗПП
25Продажба на жилища, ателиета и гаражи от държавния ведомствен жилищен фонд
26Продажба на земя – частна държавна собственост на лица притежаващи собственост върху законно построена сграда изградена върху нея
27Продажба на имоти - частна държавна собственост чрез търг
28Съгласуване на маршрутни разписания от републиканската транспортна схема (по чл.12, ал.8 от Наредба №2)
29Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, както и други елементи на градското обзавеждане в държавни имоти
30Утвърждаване на областна транспортна схема, съгласуване на нови и изменение на съществуващи маршрутни разписания от областната транспортна схема на област Хасково
31Учредяване безвъзмездно право на ползване на имоти – държавна собственост
32Учредяване на безвъзмездно право на ползване на имоти – частна държавна собственост за изпълнението на функциите на регионалните синдикални ръководства
33Учредяване право на строеж, право на надстрояване и пристрояване чрез търг