Показване 21 - 40 от 79
#Заглавие
 
21ЗАПОВЕД № РД-13-88/10.10.2016г.
22ЗАПОВЕД № РД-13-69/04.08-.2016г.
23ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СВОЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.
24Заповед № ОКД-02-К-03-2/28.04.2016г.
25З А П О В Е Д № РД-13-39/28.04.2016г.
26З А П О В Е Д № ОМП-02-2/25.04.2016г.
27Заповед № ОКД-02-К-03-1/14.04.2016г.
28СПИСЪК на земеделските територии, придобили характеристиките на гора, по смисъла на чл. 83 от Закона за горите, в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград, ЮИДП-Сливен, РДГ Кърджали, по землища на населените места
29Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
30Покана за редовно общо събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково”
31Покана за редовно общо събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково”
32З А П О В Е Д № ДС-07-2/ 22.02.2016г.
33Заповед № ДС-07-1/09.12.2015г.
34З А П О В Е Д № ОКД-02-К-03-3/26.08.2015г.
35Договор № АСД-04-32/20.07.2015г.
36Договор № АСД-04-31/16.07.2015г.
37 З А П О В Е Д № ОКД-02-К-03-2/29.06.2015г.
38Интегрирана информационна система на държавната администрация
39З А П О В Е Д № РД-13-29/26.05.2015г.
40З А П О В Е Д № РД-13-25/21.04.2015г.ОТНОСНО: Провеждане на мероприятия за повишаване на пожарната безопасност на територията на Област Хасково.