Показване 21 - 40 от 85
#Заглавие
 
21З А П О В Е Д № РД-14-17/12.05.2017
22Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
23 З А П О В Е Д № ОМП-02-2 /01.03.2017г.
24П О К А Н А
25Договор № АСД-04-50/25.11.2016г.
26Заповед № РД-13-91
27ЗАПОВЕД № РД-13-88/10.10.2016г.
28ЗАПОВЕД № РД-13-69/04.08-.2016г.
29ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СВОЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.
30Заповед № ОКД-02-К-03-2/28.04.2016г.
31З А П О В Е Д № РД-13-39/28.04.2016г.
32З А П О В Е Д № ОМП-02-2/25.04.2016г.
33Заповед № ОКД-02-К-03-1/14.04.2016г.
34СПИСЪК на земеделските територии, придобили характеристиките на гора, по смисъла на чл. 83 от Закона за горите, в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград, ЮИДП-Сливен, РДГ Кърджали, по землища на населените места
35Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
36Покана за редовно общо събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково”
37Покана за редовно общо събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково”
38З А П О В Е Д № ДС-07-2/ 22.02.2016г.
39Заповед № ДС-07-1/09.12.2015г.
40З А П О В Е Д № ОКД-02-К-03-3/26.08.2015г.