Показване 21 - 40 от 78
#Заглавие
 
21ЗАПОВЕД № РД-13-69/04.08-.2016г.
22ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ 50 НА СТО ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СВОЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.
23Заповед № ОКД-02-К-03-2/28.04.2016г.
24З А П О В Е Д № РД-13-39/28.04.2016г.
25З А П О В Е Д № ОМП-02-2/25.04.2016г.
26Заповед № ОКД-02-К-03-1/14.04.2016г.
27СПИСЪК на земеделските територии, придобили характеристиките на гора, по смисъла на чл. 83 от Закона за горите, в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград, ЮИДП-Сливен, РДГ Кърджали, по землища на населените места
28Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
29Покана за редовно общо събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково”
30Покана за редовно общо събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково”
31З А П О В Е Д № ДС-07-2/ 22.02.2016г.
32Заповед № ДС-07-1/09.12.2015г.
33З А П О В Е Д № ОКД-02-К-03-3/26.08.2015г.
34Договор № АСД-04-32/20.07.2015г.
35Договор № АСД-04-31/16.07.2015г.
36 З А П О В Е Д № ОКД-02-К-03-2/29.06.2015г.
37Интегрирана информационна система на държавната администрация
38З А П О В Е Д № РД-13-29/26.05.2015г.
39З А П О В Е Д № РД-13-25/21.04.2015г.ОТНОСНО: Провеждане на мероприятия за повишаване на пожарната безопасност на територията на Област Хасково.
40Предстоящи извънредни общи събрания на „Асоциация по ВиК Хасково” и „Асоциация по ВиК Димитровград”