РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 49, ал. 1 от ЗПКОНПИ 2024


Р Е Г И С Т Ъ Р

на

декларациите по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията

за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 от закона

Входящ №, дата

Име, презиме и фамилия

Заемана длъжност

Декларация по

чл. 49, ал. 1, т. 1

Декларация по

чл. 49, ал. 1, т. 3

Декларация по

чл. 49, ал. 1, т. 2

(публична част – чл. 51, ал.

1, т.12-14) от ЗПК

Декларация по

чл. 49, ал. 1, т. 4, 

(публична част – чл.51, ал.1, т.12-14) от ЗПК

Подадена декларация по електронен път

Списък на лицата, които не са подали декларации в срок

Линк към подадената декларация

Линк към подадената декларация

Линк към публичната част от подадената декларация

Линк към публичната част от подадената декларация

РД-10-18/17.01.2024г.

РД-10-39/30.01.2024г.

Виктория Живкова Славчева

счетоводител

да

да

РД-10-38/25.01.2024г.

РД-10-62/19.02.2024г.

Анастасия Евгениева Симеонова

Експерт за връзки с обществеността

да

да

РД-10-146/23.04.2024г.

Севдие Неждет Юмер

Счетоводител

да

ежегодна

РД-10-147/23.04.2024г.

Марина Димитрова Ташева

Директор на дирекция АПОФУС

да

ежегодна

РД-10-152/23.04.2024г.

Валентина Дамянова -Тодева

Директор на дирекция АКРРДС

да

ежегодна

РД-10-155/23.04.2024г.

Николай Атанасов Ников

Главен експерт

да

ежегодна

РД-10-163/25.04.2024г.

Снежана Димитрова Митева

Главен специалист

да

ежегодна

РД-10-166/25.04.2024г.

Живко Ангелов Димитров

Младши експерт

да

ежегодна

РД-10-171/29.04.2024г.

Красимира Иванова Пончева

Главен специалист

да

ежегодна

РД-10-174/30.04.2024г.

Гроздана Атанасово Христова-Стоянова

Главен юрисконсулт

да

ежегодна

РД-10-175/30.04.2024г.

Антон Димов Вълчев

Главен експерт

да

ежегодна

РД-10-179/08.05.2024г.

Доротея Александрова Колева-Мелева

Старши експерт

да

ежегодна

РД-10-180/08.05.2024г.

Елина Младенова Башева

Старши експерт

да

ежегодна

РД-10-182/08.05.2024г.

Радослава Юлиянова Асенова

Специалист

да

ежегодна

РД-10-183/08.05.2024г.

Стефан Гълъбов Николов

Младши експерт

да

ежегодна

РД-10-184/08.05.2024г.

Анжелина Стефанова Янева

Младши експерт

да

ежегодна

РД-10-186/08.05.2024г.

Атанас Димитров Зафиров

Специалист

да

ежегодна

РД-10-187/08.05.2024г.

РД-10-187-/1//04.06.2024г.

Димка Щерева Иванова

Старши експерт

да

ежегодна

РД-10-190/09.05.2024г.

Мария Петрова Виденова

Главен юрисконсулт

да

ежегодна

РД-10-193/10.05.2024г.

Теодора Анастасова Грозева

Главен експерт

да

ежегодна

РД-10-196/13.05.2024г.

Жулиена Даниелова Господинова

Специалист

да

ежегодна

РД-10-200/13.05.2024г.

Недялка Иванова Цветкова

Главен експерт

да

ежегодна

РД-10-201/14.05.2024г.

Мая Христова Бахчеванова

Главен експерт

да

ежегодна

РД-10-202/14.05.2024г.

Желязко Колев Колев

Главен експерт

да

ежегодна

РД-10-203/14.05.2024г.

Десислава Бранимирова Тодорова

Младши експерт

да

ежегодна

РД-10-204/14.05.2024г.

Делчо Генчев Кунчев

Главен експерт

да

ежегодна

НЯМА лица, подали декларации по чл. 49, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 2 от ЗПК извън законоустановения срок.

 

(служителите в Областна администрация Хасково, членовете на политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1 от закона,

съветниците и експертите към политическите кабинети)

РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ 2023