РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ 2023


Р Е Г И С Т Ъ Р

на

декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 и т. 4 от закона (служителите в Областна администрация Хасково, членовете на политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1 от закона, съветниците и експертите към политическите кабинети)

 

Входящ №, дата Име, презиме и фамилия Заемана длъжност Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 (публична част – чл.37, ал.1, т.12-14) от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4, (публична част – чл.37, ал.1, т.12-14) от ЗПКОНПИ Списък на лицата, които не са подали декларации в срок
Линк към
подадената декларация
Линк към
подадената декларация
Линк към
публичната част от
подадената декларация
Линк към
публичната част от
подадената декларация
 

РД-10-1/04.01.2023г.

РД-10-50/06.02.2023г.

Анжелина Янева

Младши експерт

да   да    

РД-10-3/05.01.2023г..

Теодор Георгиев
Прекратено служебно правоотношение, считано от 13.01.2023г.

Младши експерт

да  

 

   

РД-10-17/13.01.2023г.

РД-10-54/07.02.2023г.

Живко Димитров Младши експерт да   да    

РД-10-117/27.03.2023

РД-10-122/28.03.2023

Костадин Паскалев Младши експерт да   да    

РД-10-119/27.03.2023

РД-10-145/25.04.2023

Ваня Куртева
Прекратено служебно правоотношение, считано от 10.08.2023г.

Специалист да   да    

РД-10-137/13.04.2023г.

Севдие Неждет Юмер Счетоводител     да
ежегодна
   

РД-10-152/26.04.2023г.

Гроздана Атанасова Христова-Стоянова Главен юрисконсулт     да
ежегодна
   

РД-10-153/26.04.2023г.

Мария Петрова Виденова Главен юрисконсулт     да
ежегодна
   

РД-10-154/26.04.2023г.

Валентина Дамянова -Тодева Главен юрисконсулт     да
ежегодна
   

РД-10-158/02.05.2023г.

Доротея Александрова Колева-Мелева Старши експерт     да
ежегодна
   

РД-10-163/03.05.2023г.

Радослава Юлиянова Асенова Специалист     да
ежегодна
   

РД-10-165/03.05.2023г.

Марияна Кирилова Даскалова
Прекратено служебно правоотношение
Счетоводител     да    

РД-10-166/03.05.2023г.

Марина Димитрова Ташева Директор на дирекция АПОФУС     да
ежегодна
   

 РД-10-168/03.05.2023г.
РД-10-168-1/16.05.2023г

Стефан Гълъбов Николов Младши експерт     да
ежегодна
   

РД-10-169/04.05.2023г.

Снежана Димитрова Митева Главен специалист     да
ежегодна
   

РД-10-170/05.05.2023г.

Красимира Иванова Пончева Главен специалист     да
ежегодна
   

РД-10-171/05.05.2023г.
РД-10-171-1/16.05.2023г.

Жулиена Даниелова Господинова Специалист     да
ежегодна
   

РД-10-172/09.05.2023г.
РД-10-172-1/16.05.2023г.

Антон Димов Вълчев Главен експерт     да
ежегодна
   

РД-10-173/09.05.2023г.

Мая Христова Бахчеванова Главен експерт     да
ежегодна
   

РД-10-174/09.05.2023г.

Атанас Димитров Зафиров Специалист     да
ежегодна
   

РД-10-179/10.05.2023г.

Петя Георгиева Дичева
Прекратено служебно правоотношение, считано от 01.08.2023г.

Старши експерт     да
ежегодна
   

РД-10-180/10.05.2023г.

Десислава Бранимирова Тодорова Младши експерт     да
ежегодна
   

РД-10-183/11.05.2023г.

Теодора Анастасова Грозева

Главен експерт

    да
ежегодна
   

РД-10-189/11.05.2023г.

Елина Младенова Башева Младши експерт     да
ежегодна
   

РД-10-191/12.05.2023г.

Недялка Иванова Цветкова Главен експерт     да
ежегодна
   

РД-10-194/15.05.2023г.

Делчо Генчев Кунчев Главен експерт     да
ежегодна
   

РД-10-195/15.05.2023г.

Желязко Колев Колев Главен експерт     да
ежегодна
   
             

НЯМА лица, подали декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ извън законоустановения срок.

РД-10-246/26.06.2023г.

РД-10-276-1/11.07.2023г.

Димка Иванова Старши експерт да   да    

РД-10-388/23.10.2023г.

РД-10-413/08.11.2023г.

Николай Ников Главен експерт да   да  

 

РД-10-405/02.11.2023г.

РД-10-343/27.11.2023г.

Жаклин Кръстева
Прекратено служебно правоотношение

Главен юрисконсулт

да

 

да

   

РД-10-1/04.01.2023г.

РД-10-50/06.02.2023г.

Гроздана Ат. Христово-Стоянова

Главен юрисконсулт

 

 

 

да
/по чл. 49, ал. 1, т. 4 от ЗПК/

 

(служителите в Областна администрация Хасково, членовете на политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1 от закона, съветниците и експертите към политическите кабинети)

 

РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1 за 2022г.