РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ 2022


Р Е Г И С Т Ъ Р

на

декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 и т. 4 от закона (служителите в Областна администрация Хасково, членовете на политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1 от закона, съветниците и експертите към политическите кабинети)

 

Входящ №, дата Име, презиме и фамилия Заемана длъжност Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 (публична част – чл.37, ал.1, т.12-14) от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4, (публична част – чл.37, ал.1, т.12-14) от ЗПКОНПИ Списък на лицата, които не са подали декларации в срок
Линк към
подадената декларация
Линк към
подадената декларация
Линк към
публичната част от
подадената декларация
Линк към
публичната част от
подадената декларация
 

РД-10-45/01.02.2022г.


РД-10-74/25.02.2022г.

Димитър Константинов Иванов


Прекратено служебно правоотношение от 07.03.2022г.

Главен експерт

да

 

 

да

 

   

РД-10-12/14.01.2022г.

Елина Младенова Башева

Прекратено трудово правоотношение от 06.04.2022

Специалист

 

 

да

   

РД-10-93/10.03.2022г. РД-10-131/01.04-2022г. РД-10-150/13.04.2022г.

Димитър Стамов Тодоров

Прекратено трудово правоотношение от 10.08.2022

Експерт за връзки с обществеността да   да    

РД-10-124/28.03.2022

РД-10-162/19.04.2022г.

Стефан Николов Младши експерт АКРРДС да   да    

РД-10-133/04.04.2022г.
РД-10-186/03.05.2022г.

Елина Башева Младши експерт да   да    

РД-10-135/05.04.2022г.
РД-10-191/04.05.2022г.

Марияна Даскалова

Прекратено трудово правоотношение 0т 01.07.2022

Специалист да   да    

РД-10-139/11.04.2022г.

РД-10-210/10.05.2022г.

Петя Дичева
Прекратено служебно правоотношение
Старши експерт да   да    

РД-10-165/20.04.2022г.

РД-10-237/23.05.2022г.

Марина Ташева Директор на дирекция АПОФУС да   да    

РД-10-218/12.05.2022г

РД-10-245/27.05.2022

Налян Гюджен

Прекратено трудово правоотношение 23.12.2022г.

Главен експерт да   да    

РД-10-156/15.04.2022г.

Мария Петрова Виденова

Главен юрисконсулт

 

 

да

ежегодна

   

РД-10-157/15.04.2022г.

РД-10-157-1/20.04.2022г.

Гроздана Атанасова Христова-Стоянова

 

Главен юрисконсулт

 

 

да

ежегодна

   

РД-10-184/29.04.2022г.

Антон Димов Вълчев

Главен експерт

 

 

да

ежегодна

   

РД-10-185/03.05.2022г.

Валентина Дамянова -Тодева

Главен юрисконсулт

 

 

да

ежегодна

   

РД-10-188/03.05.2022г.

Красимира Иванова Пончева

 

Главен специалист

 

 

да

ежегодна

   

РД-10-195/04.05.2022г.

Недялка Иванова Цветкова

Главен експерт

 

 

да

ежегодна

   

РД-10-200/05.05.2022г.

 

Катя Колева Крушкова

Прекратено трудово правоотношение 0т 26.07.2022

Директор на дирекция АКРРДС

 

 

 

да

ежегодна

 

   

РД-10-201/05.05.2022г.

 

Кремена Георгиева Коджаиванова
Прекратено служебно правоотношение

Главен експерт

 

 

да

   

РД-10-202/05.05.2022г.

Биляна Христова Запрянова

Прекратено трудово правоотношение от 16.05.2022г.

Специалист

 

 

да

ежегодна

   

РД-10-204/09.05.2022г.

Димка Щерева Иванова

Прекратено служебно правоотношение от 15.09.2022г.

Главен

експерт

 

 

да

ежегодна

   

РД-10-205/09.05.2022г.

Севдие Неждет Юмер

 

Счетоводител

 

 

да

ежегодна

   

РД-10-208/10.05.2022г.

 

РД-10-208-1/12.05.2022г.

Доротея Александрова Колева-Мелева

Старши експерт

 

 

да

ежегодна

   

РД-10-209/10.05.2022г.

Десислава Бранимирова Тодорова

 

 

Младши експерт

 

 

да

ежегодна

   

РД-10-211/11.05.2022г.

Теодора Анастасова Грозева

Старши

експерт

 

 

да

ежегодна

   

РД-10-212/11.05.2022г.

 

Костадин Павлов Паскалев

Специалист

 

 

да

ежегодна

   

РД-10-213/11.05.2022г.

Радослава Юлиянова Асенова

Специалист

 

 

да

ежегодна

   

РД-10-214/11.05.2022г.

Снежана Димитрова Митева

Главен специалист

 

 

да

ежегодна

   

РД-10-219/12.05.2022г.

Мая Христова Бахчеванова

Главен експерт

 

 

да

ежегодна

   

РД-10-221/12.05.2022г.

 

 

Атанас Димитров Зафиров

Специалист

 

 

да

ежегодна

 

   

РД-10-224/13.05.2022г.

Желязко Колев Колев

Главен експерт

 

 

да

ежегодна

   
             

НЯМА лица, подали декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ извън законоустановения срок

РД-10-301/30.06.2022г.

РД-10-317/08.07.2022г.

Марияна Даскалова
Прекратено служебно правоотношение
Счетоводител да   да    

РД-10-307/05.07.2022г.

РД-10-343/22.07.2022г.

Жулиена Господинова Специалист да   да    

РД-10-368/09.08.2022г.

РД-10-399/26.08.2022г.

Анжелина Янева

Прекратено трудово правоотношение от 10.01.2023г.

Експерт за връзки с обществеността да   да    

РД-10-485/26.10.2022г.

РД-10-547/25.11.2022г.

Делчо Кунчев Главен експерт да   да    

(служителите в Областна администрация Хасково, членовете на политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1 от закона, съветниците и експертите към политическите кабинети)

 

РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1 за 2021г.