РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ 2023


Р Е Г И С Т Ъ Р

на

декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 и т. 4 от закона (служителите в Областна администрация Хасково, членовете на политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1 от закона, съветниците и експертите към политическите кабинети)

 

Входящ №, дата Име, презиме и фамилия Заемана длъжност Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 (публична част – чл.37, ал.1, т.12-14) от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4, (публична част – чл.37, ал.1, т.12-14) от ЗПКОНПИ Списък на лицата, които не са подали декларации в срок
Линк към
подадената декларация
Линк към
подадената декларация
Линк към
публичната част от
подадената декларация
Линк към
публичната част от
подадената декларация
 

РД-10-1/04.01.2023г.

РД-10-50/06.02.2023г.

Анжелина Янева

Младши експерт

да  

да

   

РД-10-3/05.01.2023г..

Теодор Георгиев

Прекратено служебно правоотношение, считано от 13.01.2023г.

Младши експерт

да  

 

   

РД-10-17/13.01.2023г.

РД-10-54/07.02.2023г.

Живко Димитров Младши експерт да   да    

(служителите в Областна администрация Хасково, членовете на политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1 от закона, съветниците и експертите към политическите кабинети)

 

РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1 за 2022г.