Showing 21 - 33 of 33
#Title
 
21Предоставяне безвъзмезно в управление на имоти – частна държавна собственост на ведомства
22Учредяване безвъзмездно право на ползване на имоти – държавна собственост
23Делба на съсобствен имот
24Учредяване право на строеж, право на надстрояване и пристрояване чрез търг
25Продажба на жилища, ателиета и гаражи от държавния ведомствен жилищен фонд
26Продажба на имоти - частна държавна собственост чрез търг
27Продажба на земя – частна държавна собственост на лица притежаващи собственост върху законно построена сграда изградена върху нея
28Деактуване на парцели по парцеларен план на стопански дворове
29Деактуване на реституирани имоти по звсони, зс, зпинм и др.
30Деактуване на реституирани имоти с решение на съда
31Деактуване на имоти, възстановени с решение на поземлена комисия
32Деактуване на имоти частна държавна собственост преминали в собственост на общините
33Деактуване на имоти в полза на търговски дружества