Деактуване на имоти в полза на търговски дружества


Правно основание: чл.78, ал.2 от ЗДС и чл.109 от ППЗДС.
Срок: От 14 дни до 1 месец - съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от Административно процесуалния кодекс.
Цена: безплатно.
Необходими документи:

  • Заявление /формуляр/
  • Договори за приватизационна продажба – нотариално заверени,
  • Удостоверение за актуално състояние,
  • Удостоверение за идентичност на имота, /при необходимост/
  • Удостоверение за актуално състояние на дружеството,
  • Удостоверение за идентичност на имота от общината,
  • Валидна скица на имота от одобрена кадастрална карта, а в случаите когато няма одобрена кадастрална карта - скица по действащия ПУП за имоти в урбанизирани територии с посочена идентичност по стари планове и обосноваване на евентуални разлики в площта,
  • Удостоверение на осн чл.78 ал.2 от ЗДС, издадено от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за липса на задължения, произтичащи от неизпълнение на приватизационния договор.

Целият документ може да изтеглите от ТУК