Учредяване право на строеж, право на надстрояване и пристрояване чрез търг


Право  на  строеж  върху  имот –  частна  държавна  собственост  и  право  на  надстрояване  или  пристрояване  върху  недвижим  имот,  изграден  върху  държавна  земя,  се  учредява  безсрочно или за определен срок със заповед на Областния управител, след провеждане на търг при  условия  и  по  ред  определени  от  Министерския  съвет.  В  условията  на  търга  може  да  се предвиди  заплащането  на  правото  на  строеж  да  се  извърши  чрез  равностойно  имотно  обезщетение  в  новопостроената  сграда.  Въз  основа  на  заповедта  Областния  управител сключва договор.

Безвъзмездно  право  на  строеж  върху  имот  –  частна  държавна  собственост  се  учредява  на  ведомства въз основа на решение на Министерски съвет.

Правото  на  надстрояване  или  пристрояване  на  съществуващи  жилищни  сгради,  изградени върху държавна земя, се учредява на собствениците на жилища в тези сгради или на техни пълнолетни низходящи, ако са с незадоволени жилищни нужди, без търг по цени определени от Министерския съвет. /чл.58-59 от ЗДС/