Деактуване на имоти, възстановени с решение на поземлена комисия


Правно основание: чл.78 ал.1 от ЗДС , чл.18з от ППЗСПЗЗ
Срок: От 14 дни до 1 месец - съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от Административно процесуалния кодекс.
Цена: безплатно.
Необходими документи:

  • Искане от заинтересованото лице
  • Решение на поземлена комисия,
  • Актуална скица, при необходимост удостоверение за идентичност на имота.