Обществена поръчка с обект „услуга”, с предмет „Предоставяне на услуга по цялостно хигиенно поддържане на територията на ГКПП „Капитан Андреево” и КПП „Капитан Петко Войвода, област Хасково за срок от 2 години”.

ДО

ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки се уведомяват всички заинтересовани лица, че на 14.01.2014 год. от 16:00 часа в сградата на Областна администрация – Хасково, находяща се на пл. Свобода №5 в Малката заседателна зала на първия етаж ще бъде отворена ценовата оферта на допуснатия участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуга по цялостно хигиенно поддържане на територията на ГКПП „Капитан Андреево” и КПП „Капитан Петко Войвода”, област Хасково за срок от 2 години”.

На заседанието на комисията могат да присъстват участника или негов/и упълномощен/и представител/и, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

 

ИВАН СТАНЧЕВ

/…………п………../

Председател на комисия назначена със

Заповед № РД-14-1 от 08.01.2014г.

на Вр.И.Д. Областен управител на Област – Хасково