3/2018 Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“

„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за обект: „Поддържане на десния бряг на р.Марица чрез укрепване, както и почистване на реката от наносни отложения, на част от зоната между селата Великан и Ябълково”, по одобрен проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения”, Акроним: FLOOD PROTECTION, финансиран съгласно Дог.№ B3.5b.01/11.09.2017г. по Третата покана на Програмата за сътрудничество INTЕRREG V-A Гърция – България 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, Инвестиционен приоритет 5b „Насърчаване на инвестициите, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управления на бедствия“.

ДокументДата
Договор13.06.2018 15:40
Протокол 201.06.2018 16:46
Протокол 122.05.2018 11:21
Идеен проект24.04.2018 15:15
Технически спецификации24.04.2018 15:12
Проект на договор24.04.2018 15:12
Образци24.04.2018 15:11
Обява24.04.2018 15:10