2/2018 Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“

„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за обект: „Поддържане на десния бряг на р.Марица чрез укрепване, както и почистване на реката от наносни отложения, на част от зоната между селата Великан и Ябълково”, по одобрен проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения”, Акроним: FLOOD PROTECTION, финансиран съгласно Дог.№ B3.5b.01/11.09.2017г. по Третата покана на Програмата за сътрудничество INTЕRREG V-A Гърция – България 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, Инвестиционен приоритет 5b „Насърчаване на инвестициите, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управления на бедствия“.

ДокументДата
Съобщение за прекратяване10.04.2018 17:25
Идеен проект08.04.2018 13:41
Технически спецификации29.03.2018 13:35
Проект на договор29.03.2018 13:33
Образци29.03.2018 13:30
Обява29.03.2018 13:20